Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych co rok

Podmioty prowadzące ewidencje wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej będą przekazywały raport z zamknięcia i prowadzenia ewidencji za każdy rok kalendarzowy, a nie jak dotychczas co miesiąc.

Z uwagi na konieczność prawidłowego dokumentowania ilości wyrobów akcyzowych oraz określenia kwot akcyzy, przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) nakładają na niektóre podmioty prowadzące działalność w zakresie podatku akcyzowego obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych. Do podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji zalicza się: zarejestrowanego wysyłającego, zarejestrowanego odbiorcę, podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, przedstawiciela podatkowego oraz podmioty prowadzące składy podatkowe.

Szczegółowy zakres danych, jakie powinny znajdować się w ewidencji został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1062) oraz w rozporządzeniu z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. Nr 32, poz. 231).

Ewidencje wyrobów akcyzowych mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. Niezależnie od formy ewidencji podmioty są zobowiązane ostatniego dnia każdego miesiąca dokonać zamknięcia ewidencji wyrobów akcyzowych i jej miesięcznego podsumowania.

Opublikowane dziś rozporządzenia zmieniające wprowadzają obowiązek przekazywania raportu za każdy rok kalendarzowy, a nie jak obecnie co miesiąc.

Podmioty prowadzące skład podatkowy prowadzący ewidencję w formie elektronicznej będą przekazywały raporty za każdy rok kalendarzowy, a na żądanie naczelnika urzędu celnego za wskazane miesiące. Raport roczny będzie przekazywany w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który raport jest przekazywany, a w przypadku raportu przekazywanego na żądanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. poz. 225) oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 226) wchodzą w życie 5 marca b.r.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 19 lutego 2013 r.

Data publikacji: 19 lutego 2013 r.