1. Objaśnienie wyrażeń ustawowych związanych z czynami akcyzowymi
W myśl art. 53 § 30c ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) - dalej k.k.s. - użyte w rozdziale szóstym k.k.s. określenie "informacja podsumowująca" ma znaczenie nadane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - oraz w obowiązującej ustawie o podatku akcyzowym. Stosownie do art. 100 u.p.t.u. informacja podsumowująca to zbiorcza informacja składana w urzędzie skarbowym o dokonanych, określonych czynnościach związanych z dostawą i nabyciem towarów oraz świadczeniem usług, którą składają podatnicy, o których mowa w art. 15 u.p.t.u., zarejestrowani jako podatnicy VAT UE oraz osoby prawne niebędące podatnikami, w rozumieniu art. 15 u.p.t.u., zarejestrowani jako podatnicy VAT UE w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Z kolei w myśl art. 108 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) - dalej u.p.a. - podmiot dokonujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabyć lub dostaw wewnątrzwspólnotowych jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacje podsumowujące o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych. W tym przypadku informacje podsumowujące składane są według ustalonego wzoru, za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano dostawy wewnątrzwspólnotowej, albo w którym powstał obowiązek podatkowy - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.

W art. 53 § 30d k.k.s. dodatkowo ustawodawca wytłumaczył, że użyte w rozdziale szóstym części szczególnej k.k.s. określenia: "dostawa wewnątrzwspólnotowa", "eksport", "import", "legalizacyjne znaki akcyzy", "nabycie wewnątrzwspólnotowe", "procedura zawieszenia poboru akcyzy", "skład podatkowy", "przedpłata akcyzy", "uszkodzone znaki akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki akcyzy" mają znaczenie nadane im w ustawie o podatku akcyzowym. Odwołując się do wskazanej ustawy należy zdefiniować wyżej podane określenia w następujący sposób:
1)dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty; nie jest dostawą wewnątrzwspólnotową przemieszczenie wyrobów akcyzowych, jeżeli są oznaczone znakami akcyzy (art. 2 pkt 8 u.p.a.);
2)eksport - wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza terytorium Wspólnoty; nie jest eksportem wywóz wyrobów akcyzowych, jeżeli są oznaczone znakami akcyzy (art. 2 pkt 6 u.p.a.);
3)import - przywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (art. 2 pkt 7 u.p.a.);
4)legalizacyjne znaki akcyzy - są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży (art. 2 pkt 17b u.p.a.);
5)nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju (art. 2 pkt 8 u.p.a.);
6)procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach u.p.a. i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 pkt 12 u.p.a.);
7)skład podatkowy – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane lub wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego (art. 2 pkt 10 u.p.a.);
8)przedpłata akcyzy - kwoty wpłacane przez producenta, bez wezwania organu podatkowego, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do u.p.a., oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (art. 22 u.p.a.);
9)uszkodzone znaki akcyzy - oryginalne znaki akcyzy, w których trwałe i widoczne naruszenie właściwości fizycznych pozwala na identyfikację znaków co do ich oryginalności, rodzaju, nazwy, wymiarów, serii, numeru ewidencyjnego i daty wytworzenia (art. 131 ust. 7 u.p.a.);
10)wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do u.p.a. (art. 2 pkt 1 u.p.a.);
11)znaki akcyzy – znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:
a)podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
b)legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży (art. 2 pkt 17 u.p.a.);
c)zniszczone znaki akcyzy - oryginalne znaki akcyzy, w których trwałe i widoczne naruszenie właściwości fizycznych uniemożliwia identyfikację znaku co do jego rodzaju, nazwy, serii, numeru identyfikacyjnego oraz daty wytworzenia (art. 131 ust. 8 u.p.a.).

2. Wprowadzanie wyrobów akcyzowych bez prawidłowego oznaczenia
Pierwszym rodzajem przestępstwa skarbowego z art. 63 k.k.s. jest wydawanie wbrew przepisom ustawy wyrobów akcyzowych, w stosunku do których zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy, bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy. Procedura zawieszenia poboru akcyzy jest uregulowana w art. 40-46 u.p.a., zaś zakończenie procedury zawieszania poboru akcyzy następuje w sytuacjach przewidzianych w art. 42 i 44 u.p.a. W myśl art. 117 u.p.a. wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 u.p.a. przed przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych lub ich sprzedażą. Jednocześnie należy zaznaczyć, że niektóre wyroby akcyzowe są zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (por. art. 118 i art. 119 u.p.a.). Naruszenie wskazanych przepisów oznaczać będzie popełnienie czynu z art. 63 § 1 k.k.s.
Drugim typem przestępstwa skarbowego z art. 63 k.k.s. jest sprowadzenie na terytorium kraju wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy wynika z art. 114 u.p.a. Obejmuje wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy akcyzowej. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych ciąży na podmiotach wskazanych w art. 116 u.p.a. Kolejnym rodzajem akcyzowego przestępstwa skarbowego przewidzianym w art. 63 § 3 k.k.s. jest zachowanie polegające na wydawaniu z magazynu wyrobów gotowych lub sprzedawaniu wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy. Czynu tego może dopuścić się podmiot produkujący poza składem podatkowym wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 u.p.a. Obowiązek oznaczenia znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 u.p.a. wynika z art. 117 tej samej ustawy i polega na dokonaniu prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed przekazaniem wyrobów akcyzowych do magazynu wyrobów gotowych lub dokonaniem ich sprzedaży.
Czwarte z wymienionych w art. 63 k.k.s. przestępstw skarbowych polega na wyprowadzeniu ze składu podatkowego na podstawie zezwolenia na wyprowadzenie przez podatnika wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy (art. 63 § 4 k.k.s.). O „zezwoleniu wyprowadzenia” stanowi art. 54 u.p.a., natomiast obowiązek oznaczenia znakami akcyzy w tym przypadku wynika z art. 116 tejże ustawy.

W art. 63 § 5 k.k.s. ustawodawca przyjął, że odpowiedzialności karnej skarbowej podlega także ten, kto dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 63 § 1 - 4 k.k.s. w stosunku do wyrobów akcyzowych, które oznaczono nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, zniszczonymi, podrobionymi, przerobionymi lub nieważnymi. Zasady związane z oznaczaniem wyrobów akcyzowych znakami akcyzy są unormowane w art. 120-124 u.p.a. Jednocześnie za uszkodzone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy, w których trwałe i widoczne naruszenie właściwości fizycznych pozwala na identyfikację znaków co do oryginalności, rodzaju, nazwy, serii, numeru identyfikacyjnego oraz daty wytworzenia (art. 131 ust. 7 u.p.a.), zaś za zniszczone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy, w których trwałe i widoczne naruszenie właściwości fizycznych uniemożliwia identyfikację znaku (art. 131 ust. 8 u.p.a.). Uszkodzone i zniszczone znaki akcyzy nie mogą być użyte do naniesienia na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, zaś wyroby akcyzowe oznaczone uszkodzonymi albo zniszczonymi znakami akcyzy nie mogą być sprzedawane (art. 133 ust. 1 i 2 u.p.a.). Znaki akcyzy nieważne to takie, które utraciły moc z uwagi na wprowadzenie nowego wzoru znaku (art. 134 u.p.a.). Natomiast znaki akcyzy podrobione to znaki nieoryginalne, wytworzone nielegalnie, stwarzające pozory znaku autentycznego, zaś znaki przerobione to pierwotnie autentyczne znaki, w których dokonano zmian, nadając im nowe istotne cechy.
W ramach art. 63 § 6 i 7 k.k.s. przewidziano także dwa wykroczenia skarbowe, które polegają na tym, że należny podatek akcyzowy wynikający z zachowań, o których mowa w art. 63 § 1-5 k.k.s. jest małej wartości (art. 53 § 14 k.k.s.) lub nie przekracza ustawowego progu (art. 53 § 6 k.k.s.).