Dwie formy rozliczania podatków

Wyboru sposobu rozliczania podatku dochodowego należy dokonać już na etapie rejestrowania działalności gospodarczej. Większość przedsiębiorców może zdecydować się na jedną z dwóch form – miesięczną lub kwartalną.

Podstawową różnicą jest tu długość okresu, za który dokonuje się rozliczeń. Inna jest więc zarówno wysokość, jak i częstotliwość wpłat do urzędu skarbowego. Sam sposób naliczania podatku nie ulega zmianie.

W praktyce korzystniejszym rozwiązaniem jest wybór systemu kwartalnego. Co o tym decyduje?

Dlaczego warto zdecydować się na kwartalny podatek dochodowy?

Prawo do kwartalnego rozliczania podatku dochodowego mają przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, którzy posiadają status małego podatnika. Wśród podstawowych zalet takiego systemu trzeba wymienić:

- możliwość dłuższego dysponowania gotówką – pozwala to np. na krótkoterminowe inwestycje,
- oszczędność czasu – rzadziej dokonuje się rozliczeń, wykonuje przelewy, składa deklaracje (4 a nie 12 razy w roku),
- łatwiejsze utrzymanie równowagi finansowej – przede wszystkim, kiedy kontrahenci nie regulują płatności na czas.

Decydując się na wybór systemu kwartalnego przedsiębiorca musi wpłacać zaliczki do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (w styczniu, kwietniu, lipcu, październiku).

Kwartalne rozliczanie podatków wymaga jednak pewnej dyscypliny finansowej. Co trzy miesiące trzeba bowiem zgromadzić sporą kwotę pieniędzy, by dokonać wpłaty na konto urzędu skarbowego. Istotne jest tu więc rozsądne planowanie wydatków.

Przejście na rozliczenia kwartalne – możliwe raz w roku

Przedsiębiorcy, którzy zakładając firmę wybrali rozliczenia miesięczne, ale chcą przejść na system kwartalny, mają na zmianę niewiele ponad tydzień. Na taki krok można zdecydować się tylko raz w roku – do 20 lutego. Sposoby są dwa:

1. Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (wymagana jest forma pisemna).

2. Aktualizacja wpisu do CEIDG - na formularzu CEIDG-1 w poz. 19 „Forma wpłaty zaliczki” trzeba zaznaczyć sposób kwartalny.

Tylko od przedsiębiorcy zależy, na które z tych rozwiązań się zdecyduje.

Zobacz też: W którym momencie możliwa jest zmiana formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy z miesięcznej na kwartalną? >>