Pytanie

Osoba fizyczna zgłosiła w gminie rozpoczęcie działalności gospodarczej i zaznaczyła miesięczne opłacanie zaliczki na podatek dochodowy, formę zapłaty na kwartalne postanowiła zmienić dwa dni później, w tym samy dniu (zgłoszenie zmiany) wpłynęły pierwsze pieniądze za wykonane usługi.
Czy zmiana formy zapłaty zaliczek w tej sytuacji jest zgłoszona prawidłowo i można opłacać zaliczki kwartalnie?

Odpowiedź

Przepisy nie pozwalają na zmianę sposobu opłacania zaliczek w trakcie roku - dokonanie wyboru jest ostateczne, a ponowny wybór jest możliwy dopiero od nowego roku. Należy jednak pamiętać, że CEIDG-1 powinien być potwierdzony w gminie - jeżeli zatem podatnik jeszcze go nie potwierdził, znaczy się, że zgłoszenie nie zostało dokonane ("do końca dokonane") wobec czego może uda się poprawić zapis o zaliczka w urzędzie miasta lub gminy.

Uzasadnienie

Ustawodawca postanowił w art. 44 ust. 3i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , iż mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Z przepisu tego wynika, że datą graniczą jest data rozpoczęcia działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik uzyskałby przychód z tej działalności przed jej faktycznym rozpoczęciem, dzień uzyskania pierwszego przychodu.W omawianym przypadku podatnik dokonał wyboru w terminie - wybrał zaliczki miesięczne. Zmiany może zatem dokonać dopiero od kolejnego roku podatkowego - zawiadomienia powinna dokonać do dnia 20 stycznia.

Należy jednak zauważyć, iż procedura rejestracji jest taka, że po wypełnieniu CEIDG-1 należy udać się do dowolnego urzędu miasta lub gminy i potwierdzić zgłoszenie. Jeżeli zatem podatnik przed zmianą zdania był w urzędzie, kwartalnie będzie rozliczał się w przyszłym roku. Jeżeli jednak nie był, wciąż nie ma potwierdzonej rejestracji, wobec czego udając się do urzędu miasta lub gminy powinien spróbować przeforsować zmianę sposobu opłacania zaliczek.

Innymi słowy zmiany zaliczek miesięcznych na kwartalne można dokonać poprzez złożenie CEIDG-1 lub poprzez złożenie stosownego zawiadomienia (brak wzoru) w urzędzie skarbowym.