Propozycje bubli i hitów dostarczają członkowie Stowarzyszenia Podatników w Polsce, w porozumieniu z doradcami podatkowymi. Spośród rozwiązań legislacyjnych, które zostały uchwalone lub zaczęły obowiązywać w 2009 roku, wybranych zostało kilka typów, na które następnie przedsiębiorcy i doradcy podatkowi mogli oddawać swoje głosy. Ankieta wśród kilku tysięcy osób, prowadzona została wspólnie z miesięcznikiem „Doradca podatkowy”.
„Dla hitu kryterium wyróżnienia był jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców. Charakterystyczną cechą bubla była natomiast niejasność lub absurdalność proponowanych rozwiązań, a co za tym idzie spowodowanie znacznego utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej” - poinformował Jacek Czernecki, członek zarządu Stowarzyszenia, doradca podatkowy i ekspert społeczny SP-PL.

Buble podatkowe 2009 r.
Pierwsze miejsce wśród bubli podatkowych zajęła:

Instytucja tzw. „jednego okienka”

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uprościła zakładanie działalności poprzez wprowadzenie od dnia 31 marca 2009 r. tzw. „jednego okienka", jako przejściowej formy rejestracji działalności gospodarczej. Osoba zakładająca nową firmę ma składać wniosek o wpis do poszczególnych rejestrów (gminnej ewidencji, urzędu skarbowego, ZUS jako płatnika, urzędu statystycznego) tylko w urzędzie gminy (bądź razem ze zgłoszeniem do KRS w sądzie rejestrowym).
Oprócz złożenia wniosku o wpis, przyszły przedsiębiorca musi jednak zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA. Ponadto należy pamiętać o konieczności osobnego zgłaszania w urzędzie skarbowym formy opodatkowania PIT przedsiębiorcy oraz ewentualnej rejestracji w zakresie VAT.
Stowarzyszenie zaznacza, że wielu nowych przedsiębiorców nieświadomie dokonywało wówczas błędnego wyboru formy opodatkowania dla celów podatku dochodowego lub rejestracji w zakresie VAT.

Kolejne wytypowane przez podatników buble podatkowe to:
Niedopracowane rozporządzenia wykonawcze do ustaw antykryzysowych.

„Pakiet antykryzysowy” zapowiadano jako zbiór rozwiązań pomocnych w uniknięciu skutków kryzysu. Niestety, w ocenie pytanych przedsiębiorców i doradców podatkowych wprowadzone regulacje okazały się mało pomocne, a w samym dostępie do pomocy przeszkadzają także złe rozporządzenia wykonawcze do ustaw antykryzysowych. Przykładem może być wydane w maju br. rozporządzenie do znowelizowanej ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Mimo, że sama nowelizacja jest użyteczna, nie mniej rozporządzenie nakłada obowiązek kompletowania i dostarczania ogromnej liczby dokumentów, co w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z rozwiązań zawartych w pakiecie.

Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy

Ustawodawca najpierw wprowadził zasadę niepłacenia zaliczki za miesiąc listopad w podwójnej wysokości, po czym wycofał się z zapisu nim jeszcze przepis wszedł w życie.

Utrzymanie obowiązku potwierdzania faktur VAT korygujących

Przepisy zostały utrzymane, regulacje przeniesiono z rozporządzenia do ustawy, ale dodatkowo kontrowersje wywołuje brzmienie przepisu dotyczące terminów pomniejszania podatku należnego wynikającego z faktur korygujących.
Jak podkreśla Stowarzyszenie, zmianą niekorzystną dla inwestorów giełdowych jest to, iż prowizje banku i odsetki od udzielonego kredytu na zakup papierów wartościowych od 2009 roku nie mogą być zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów.

Hity podatkowe 2009 r.
Pierwsze miejsce wśród hitów podatkowych uzyskał przepis:

Zwiększenie limitu dla małego podatnika (zarówno w VAT, PIT i CIT)

Przyjęcie jednolitej kwoty 1.200.000 EUR w ustawach CIT, PIT, VAT ujednoliciło zakres pojęciowy „małego podatnika”. Jednak przede wszystkim podwyższenie limitu umożliwiło szerszej grupie podatników korzystanie z możliwości płacenia zaliczek na podatki dochodowe w formach uproszczonych, wyboru kwartalnej metody płacenia VAT oraz jednorazowej amortyzacji.

Kolejne miejsca w kategorii hity podatkowe przyznano przepisom:

Zmiana w uldze na rozliczenie złych długów

Zmiana definicji „wierzytelności nieściągalnej”, która powoduje, że nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od daty upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. A zatem w obecnym stanie prawnym dzieje się to z upływem tego okresu (a nie np. postanowieniem sądu), co zdecydowanie ułatwia skorygowanie podatku należnego od „złych długów” i skraca czas całej procedury. Inną korzystną zmianą jest też skrócenie do 14 dni (z 28) terminu dokonania przez dłużnika korekty podatku naliczonego lub powiększenia podatku należnego.

Zmiana w ustawie Kodeks cywilny oraz prawo dewizowe


Po zmianie przepisów, aby dokonywać rozliczeń w walutach obcych z krajowymi przedsiębiorcami, nie trzeba występować do Prezesa NBP o indywidualne zezwolenie dewizowe.
Zniesienie sankcji w postaci ustalania przez organy podatkowe w swoich decyzjach dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% zaniżenia kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu VAT.
Ranking ogłoszony został po raz szósty podczas spotkania „O podatkach 2010 i nie tylko”, zorganizowanego wspólnie z HLB Zespół Doradców Podatkowych J. Czernecki Sp. z o.o. w dniu 12 stycznia br. w Krakowie.