Wprowadzenie czytelnej regulacji dotyczącej zakresu przedmiotowego opłaty targowej i wskazanie kryteriów, w oparciu o które rady gmin będą mogły różnicować stawki tej opłaty w podejmowanych przez siebie uchwałach zakłada senacki projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Projektowana ustawa ma na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt K 7/08 (Dz. U. Nr 215, poz. 1674), stwierdzającego niezgodność przepisu art. 15 ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z Konstytucją. Trybunał uznał, że przepis ten obarczony jest poważną wadą, która polega na niemożności jednoznacznego wskazania desygnatów pojęcia "targowisko pod dachem", a tym samym nie można precyzyjnie odróżnić budynków lub ich części, w których sprzedaż nie podlega opłacie targowej, od tych. w których sprzedaż taką opłatą jest objęta.

Przepisy w projektowanym brzmieniu precyzują, że opłacie targowej podlegać będzie jedynie sprzedaż dokonywana w miejscach wyraźnie wskazanych w uchwale rady gminy jako targowiska. Utrzymane ma zostać wyłączenie dotyczące sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach, czyli w sklepach, centrach handlowych, itp. Uchylony ma zostać przepis 15 ust. 3 ustawy stanowiący, że opłatę targową pobiera się niezależnie od innych należności związanych z korzystaniem z urządzeń targowych oraz ze świadczeniem pewnych usług przez prowadzącego targowisko.

Wskazane zostają kryteria w oparciu o które rady gmin będą mogły różnicować stawki opłaty targowej. Aby łatwiej można było dopasować te stawki do warunków społeczno-gospodarczych występujących na terenie danej gminy, proponuje się wymienienie tylko kilku najistotniejszych kryteriów - lokalizacja targowiska, strefa na targowisku, asortyment towarów i usług, sposób dokonywania sprzedaży, dzień tygodnia, zajmowana do sprzedaży powierzchnia.

Uchylony ma zostać przepis art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zawierający podmiotowe zwolnienie od opłaty targowej dla podatników podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Przewiduje się także, że uchwały rad gmin dotyczące opłaty skarbowej, podjęte na podstawie obecnych regulacji obowiązywać będą do czasu wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż do 31 maja 2011 r.

Jolanta Mazur