Projekt wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE odnośnie do jednostek innych niż jednostki mikro. Ponadto projektowane zmiany pozwolą uprościć rachunkowość w związku ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym. Zgodnie z projektem uproszczone zostaną sprawozdania finansowe małych jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości – dzięki temu zredukowane zostaną ich obciążenia administracyjne. Chodzi tu m.in. o spółki kapitałowe spełniające określone w projekcie kryteria w zakresie sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia. Będą one miały możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną liczbą ujawnień).

Zobacz: Zmienią się przepisy dotyczące sprawozdawczości finansowej >>

Przewidziano też zwolnienia: ze sporządzania sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej oraz z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Projekt dostosowuje przepisy do regulacji unijnych także w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dotyczy to m.in. doprecyzowania katalogu przypadków określających sytuacje, w których jednostka ma status jednostki dominującej. Małe grupy kapitałowe, mające w swoim składzie jednostkę działającą na rynku finansowym (np. bank lub zakład ubezpieczeń) nie będą mogły korzystać ze zwolnienia dotyczącego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Projekt wprowadza nowe sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznych. Będą musiały je sporządzać m.in. spółki kapitałowe działające w przemyśle wydobywczym.

Zmiany, zdaniem wnioskodawców, niezbędne z punktu widzenia zmieniającego się otoczenia gospodarczego to m.in. zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym, z jednoczesnym pozostawieniem obowiązku składania ich wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozszerzenie katalogu podmiotów zobligowanych do badania sprawozdań finansowych o krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego – wynika to ze specyfiki działalności tych jednostek.

Zobacz książkę "Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Projekt przewiduje też możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – zamiast ksiąg rachunkowych – dla małych organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi m.in. o jednostki: działające w sferze zadań publicznych, nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego. Sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów określi, w rozporządzeniu, minister finansów, w porozumieniu z ministrem pracy i polityki społecznej.