Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe za rok 2006 stwierdził, że istniał obowiązek badania sprawozdania finansowego za rok 2005 i tym samym obowiązek ogłoszenia tegoż sprawozdania. Po sprawdzeniu okazało się, że faktycznie istniał taki obowiązek tylko uprzednio, pomyłkowo zastosowano niewłaściwy kurs euro i wydawało się, że sumy bilansowe nie zostały przekroczone (zatrudnienie od kilku lat jest powyżej 50).

Jak aktualnie postąpić, jeżeli sprawozdanie za rok 2005 jest zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników, oddane do Urzędu Skarbowego i do KRS?

Zysk został podzielony i wypłacony w części przeznaczonej do wypłaty. Merytorycznie zlecanie takiego badania aktualnie raczej nie ma sensu.

A może jednak przedłużyć termin badania za rok 2006 i w tzw. międzyczasie, poddać badaniu sprawozdanie za rok 2005 (nie chcemy odpowiadać z art. 79 u.o.r.)? Czy po badaniu Zgromadzenie Wspólników ma ponownie zatwierdzić to sprawozdanie za rok 2005? Czy może to się odbyć na tym samym posiedzeniu, na którym będzie zatwierdzane sprawozdanie za rok 2006? A jeżeli nie poddamy badaniu sprawozdania za rok 2005 to kto będzie ukarany w spółce z o.o.?

 Jeśli jednostka miała obowiązek badania sprawozdania finansowego za rok 2005, a obowiązku tego nie dopełniła - powinna jak najszybciej tego dokonać. Mimo, iż autor pytania pisze, iż merytorycznie badanie takie nie ma sensu, to jednak zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości - zarówno zatwierdzenie tego sprawozdania jak i podział zysku są nie ważne z mocy prawa. Dlatego też należy w pierwszej kolejności poddać badaniu sprawozdanie finansowe za rok 2005, a po ponownym zatwierdzeniu go przez Zgromadzenie Wspólników - zgłosić je wraz z opinią do KRS oraz do Urzędu Skarbowego.

Osobiście nie widzę przeszkód, aby zatwierdzenie zaległego sprawozdania nastąpiło na tym samym posiedzeniu. Na którym odbędzie się zatwierdzanie sprawozdania finansowego za rok 2006, istotne jest bowiem, aby - w tym przypadku - oba sprawozdania poparte były opiniami biegłego rewidenta.

Moim zdaniem, jeśli jednostka dopełni teraz obowiązku badania i ogłaszania sprawozdania finansowego za rok 2005 to nie będzie to skutkowało żadnymi sankcjami prawnymi. Natomiast, jeżeli nie dopełni tego obowiązku, to będzie mieć tutaj zastosowanie wspomniany art. 79 u.o.r.

Odpowiadając na ostatnią część pytania - osobiście nie znam przypadków ukarania osób odpowiedzialnych za tego typu czyny, należy jednak liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami kary grzywny lub pozbawienia wolności - w przypadku wszczęcia postępowania z powodu nie poddania badaniu sprawozdania za rok 2005.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) - dalej u.o.r. - roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64 u.o.r., podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 u.o.r.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1 u.o.r., do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

Dodatkowo podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek nie zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

Zgodnie z art. 69 u.o.r. kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 u.o.r. - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1 u.o.r., to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie.

Według art. 70 ust. 1 u.o.r. kierownik jednostki, o której mowa w art. 64 ust. 1 u.o.r., obowiązany jest złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Jeżeli powyższe obowiązki nie zostaną dopełnione, to w myśl art. 79 u.o.r. osoby odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości w jednostce mogą być ukarane karą grzywny lub pozbawienia wolności.