Zgodnie z treścią ustawy z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1992), opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 70 proc. należnej odprawy lub odszkodowania podlegają przychody z tytułu określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką.

Zobacz: Sejm uchwalił 70-proc. podatek od odpraw dla prezesów >>

Zakresem opodatkowania objęto osoby, dla których podmiotami zobowiązanymi do zapłaty danego świadczenia są spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne lub komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami.

Zakres ryczałtowego opodatkowania obejmuje zatem również pracowników, którzy nie wykonują czynności zarządzania, lecz inne czynności  na podstawie umowy o pracę. Ponieważ objęcie tej kategorii pracowników opodatkowaniem stawką 70 proc. nie było intencją projektodawców nowelizacji z 25 listopada 2015 r., w przedłożonej ustawie doprecyzowano, że chodzi jedynie o odprawy lub odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł