Proponowane przepisy wprowadzają obowiązek wykazywania w ewidencji dodatkowych danych, dotyczących ilości miedzi i srebra w urobku. Dotkną one szczególnie podmioty objęte obowiązkiem ewidencyjnym związanym z pomiarami urobku rudy miedzi – w tym także przed jej przekazaniem na cele badawcze – oraz na podmioty prowadzące działalność związaną z wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej.

Warto podkreślić, że projekt nakłada na podatników obowiązek o zdecydowanie szerszym zakresie niż przepisy ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin - w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2014 roku (Dz. U. z 2012 poz. 362) - definiuje pojęcie „celów badawczych” oraz określa, że opodatkowaniu podatkiem nie podlega urobek rudy miedzi lub przetworzony urobek rudy miedzi niebędący koncentratem, przeliczony na masę urobku rudy miedzi, w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie, i wykorzystany na cele badawcze (art. 2 pkt 4 oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy). Zatem zgodnie z ustawą zakres przedmiotowego zwolnienia wiąże się jedynie z koniecznością ważenia urobku przekazywanego na cele badawcze (celem kontrolowania miesięcznego limitu zwolnienia).

W związku z powyższym stwierdzić należy, że projekt rozporządzenia nakłada na podatników obowiązek o zdecydowanie szerszym zakresie niż przepis ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Będzie to więc skutkować ponoszeniem przez podatników dodatkowych kosztów. Rozwiązanie takie jest sprzeczne z podstawową zasadą prawa podatkowego, która przewiduje, że obowiązki nakładane na podatników mogą wynikać jedynie z przepisów ustawy, a nie z aktów normatywnych niższego rzędu.

Przedłożony projekt, jak również uzasadnienie jego wprowadzenia nie zawierają analiz dotyczących skutków finansowych dla przedsiębiorców objętych podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, a w szczególności kosztów związanych z wykonaniem obowiązków w zakresie „opróbkowania".

Projekt ten nie zawiera również przekonywującego uzasadnienia co do celowości nałożenia na przedsiębiorcę takich obowiązków.
Mając na względzie powyższe uwagi, Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP uważa, że proponowane regulacje spowodują nałożenie dodatkowych obowiązków prawnych i faktycznych, które nie znajdują żadnego uzasadnienia ani ekonomicznego, ani prawnego.