Sprawa dotyczyła opodatkowania udostępniania uczniom szkoły krytej pływalni w ramach zajęć wychowania fizycznego. Chodziło o powiat, który za pośrednictwem Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych (krytej pływalni), świadczy usługi związane z działalnością obiektów sportowych osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, a także innym jednostkom organizacyjnym powiatu. Kryta pływalnia w ramach swej działalności świadczy usługi między innymi jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. uczniom szkół średnich. Szkoły organizują zajęcia lekcyjne wychowania fizycznego na basenie. Organizacja zajęć wychowania fizycznego jest zadaniem statutowym szkoły. Szkoła na wydatki statutowe otrzymuje dotację z powiatu. Uczniowie nie ponoszą żadnych opłat z tytułu wejść na halę basenową na lekcje wychowania fizycznego. To szkoła dokonuje zapłaty w całości za świadczone usługi. Wątpliwość powiatu budziła kwestia opodatkowania czynności udostępniania uczniom szkoły krytej pływalni w ramach zajęć wychowania fizycznego. Sam powiat uważa, że sprzedaż biletów na Krytą Pływalnię dla swoich jednostek organizacyjnych jest opodatkowana podatkiem VAT.

Fiskus się nie zgodził. Organ uznał, że zakres aktywności podejmowanej m.in. przez powiat należy interpretować w perspektywie ogólnej zasady – realizacja zadań ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Obowiązywanie tej zasady powoduje, że – w ocenie fiskusa – każde działanie podejmowane przez jednostki w imieniu własnym, na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu jednostek, a dotyczące mienia powiatu (w tym również nieruchomości) należy uznać za działanie publiczne, służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, które jest wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jako zadanie własne. Zatem czynności wynikające z zadań własnych, nałożonych odrębnymi przepisami, realizowane w ramach reżimu publicznoprawnego, z tytułu, których powiat nie uzyskuje wpływów, pozostają poza zakresem ustawy o VAT. Nie są one, bowiem realizowane przez powiat w ramach działalności gospodarczej, a powiat, realizując te czynności nie występuje w charakterze podatnika podatku VAT. Świadczenie polegające na nieodpłatnym udostępnianiu basenu, będącego własnością powiatu, realizowane w ramach wykonywania zadań własnych w zakresie edukacji publicznej, kultury fizycznej, nie podlega, więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 3.07.2017 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.87.2017.1.MD, LEX nr 351198

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów