25 listopada 2013 r. w Londynie podpisana została umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych: od osób fizycznych i od osób prawnych, a w przypadku Bermudów ma zastosowanie do wszystkich podatków bezpośrednich bez względu na rodzaj i nazwę. Umowa sporządzona została w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych i spełnia aktualne standardy w tej dziedzinie.

Zgodnie z przewidzianą w niej procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych. Umowa, oprócz umożliwienia dwustronnej wymiany informacji przez banki oraz inne instytucje finansowe, reguluje kwestie takie jak prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Zobacz: Polska i Bermudy wymienią informacje podatkowe >>

28 listopada 2013 r. Polska podpisała umowę z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi o wymianie informacji w sprawach podatkowych wraz z protokołem oraz Wspólną Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych. W przypadku Polski umowa obejmuje podatki dochodowe: od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług. Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie strony mogą przekazywać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych.

Umowa, oprócz umożliwienia dwustronnej wymiany informacji przez banki oraz inne instytucje finansowe, regulują kwestie takie jak prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności. Dokument sporządzono w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych spełniają aktualne standardy w tej dziedzinie.

Zobacz: Polska wymieni informacje podatkowe z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi >>

11 grudnia 2013 r. podpisany został protokół zmieniający umowę między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku , sporządzoną w Abu Zabi 31 stycznia 1993 r.

Zmiany wprowadzone do umowy z 1993 r. obejmują między innymi regulację dotyczącą opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów. Po wejściu w życie protokołu wynagrodzenia te będą mogły być opodatkowane tylko w państwie rezydencji dyrektora. Protokół wprowadza również przepisy tzw. klauzuli nieruchomościowej oraz postanowienia stanowiące ogólną klauzulę zabezpieczającą przed nadużywaniem umowy przez kształtowanie stosunków prawnych lub transakcji, których wyłącznym lub jednym z celów jest osiągniecie korzyści w sposób sprzeczny z jej przedmiotem lub celem. W przypadku Polski protokół zmienia ponadto metodę wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego jako sposób unikania podwójnego opodatkowania.

Uaktualniono także postanowienia umowy dotyczące wymiany informacji w sprawach podatkowych. Ich treść zostanie oparta o standard Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, który umożliwia uzyskanie informacji o dochodach polskich rezydentów w relacjach z ZEA, w tym o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zobacz: Polska podpisała protokół do umowy podatkowej z ZEA >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego