Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa są zwolnione z podatku - w części przeznaczonej na te cele. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wydatkowanie dochodu na cel określony w przepisach m.in.: działalność naukowa, działalność naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.

W przepisach są również określone zasady korzystania z powyższego zwolnienia w przypadku tzw. pośredniego lokowania osiągniętego dochodu . W myśl art. 17 ust. 1 e ustawy o CIT, zwolnienie o którym mowa stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:
1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pod dniu 1 stycznia 1997 r.;
2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, również gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy zawartej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, pod warunkiem ich zdeponowania na odrębnym rachunku;
3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Wskazane przepisy uzupełniają zasady zwolnienia określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 2376 wyjaśnił, iż w przypadku tzw. pośredniego lokowania dochodu na lokaty bankowe lub na zakup papierów wartościowych istotne jest spełnienie warunków uprawniających do zwolnienia. W przypadku nie spełnienia wymogów ustawowych lokowanie dochodu na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych przez podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa nie będzie zwolnione z opodatkowania.