Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo dewizowe:
1) Rezydentami są:
a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,
2) Nierezydentami są:
a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Polska spółka z o.o. – niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem – formalnie rzecz biorąc jest rezydentem. Ma ona bowiem siedzibę w Polsce. Nie ma zaś znaczenia siedziba (miejsce zamieszkania) właściciela.

Podobnie – zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Z kolei podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy przy tym podkreślić, że miejsce siedziby jest teoretycznie rzecz biorąc związane z miejscem sprawowania faktycznego zarządu nad przedsiębiorstwem. Gdyby okazało się, że takie miejsce zarządu spółką jest w innym państwie można by się było zastanawiać, czy nie ma ona siedziby w innym państwie, zaś znajdująca się w Polsce jej infrastruktura w istocie nie stanowi oddziału (zakładu w rozumieniu przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego