W obowiązującym terminie złożyłam w urzędzie skarbowym sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą to sprawozdanie, ale nie były to oryginały tylko kserokopie. Po roku Urząd wzywa mnie do złożenia tych dokumentów w oryginałach. Jaka jest podstawa prawna tego obowiązku?
Na podstawie przepisu art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. :Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Z przepisów u.p.d.o.p. nie wynika, czy powinien to być oryginał, czy też kopia ww. dokumentów. Organ podatkowy może jednak uznać, że w celu sprawdzenia rzetelności tych dokumentów, potrzebny jest wgląd w ich oryginały. Podstawę prawną takiego działania (oczywiście poza przeprowadzeniem kontroli podatkowej) jest przepis art. 272 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej u.o.p., o ile uznamy, że tego rodzaju dokumenty stanowią informację, do której składania obowiązani są podatnicy (art. 3 pkt 5 u.o.p.).