W związku z uchwaleniem ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin konieczne jest dostosowanie obowiązujących przepisów do nowej regulacji. Zgodnie z art. 23 ustawy urzędowym sprawdzeniem zostały objęte podmioty, które w dniu wejścia w życie ustawy dokonują wydobycia miedzi oraz srebra tj. podmioty dokonujące wydobycia urobku rudy miedzi albo podmioty dokonujące wydobycia urobku rudy miedzi i produkujące koncentrat.

Resort finansów zaplanował, że urzędowe sprawdzenie w tym przypadku zostanie przeprowadzone w terminie do 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

W celu urzędowego sprawdzenia podmioty wydobywające kopaliny, o których mowa powyżej, przesyłają właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenie oraz dokumentację w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy.

W projekcie rozporządzenia określono również zakres urzędowego sprawdzenia, obejmując nim m.in. zgodność zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym, sprawdzenie miejsca prowadzenia działalności oraz znajdujących się w pomieszczeniach urządzeń i aparatów.

Projekt wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. Nr 222, poz. 1757).