Spór w sprawie związany jest zasadniczo z przedawnieniem prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

W przedmiotowej sprawie naczelnik urzędu skarbowego ustalił podatnikowi podatek dochodowy za 2005 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W złożonym odwołaniu od decyzji podatnik zarzucił przedawnienie zobowiązania podatkowego. Organ zauważył jednak, że ponieważ zeznanie roczne za 2005 r. winno być złożone w 2006 r., to zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych mogło powstać pod warunkiem doręczenia decyzji ustalającej do końca 2011 r. W przypadku 2011 r. koniec roku przypadał w sobotę. Zgodnie natomiast z treścią art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Tak więc skoro decyzja została doręczona w poniedziałek - to jest w 2 stycznia 2012 r., to nie doszło do naruszenia art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, a postępowanie w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych za 2005 r. nie podlega umorzeniu.

Sprawa trafiła do WSA w Bydgoszczy. Sąd podzielił argumentację organów podatkowych, że w przypadku, gdy termin prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego przypada na sobotę, to termin przedawnienia przedłuża się na następny dzień po dniach wolnych od pracy, tj. do poniedziałku. Odbiór zatem przez pełnomocnika podatnika decyzji 2 stycznia 2012 r. (poniedziałek), nastąpił z zachowaniem terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji konstytutywnej. Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe podatnika skutecznie powstało, decyzja je kształtująca została bowiem doręczona w ostatnim dniu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Zasadnie zatem organy podatkowe w okolicznościach sprawy uznały, że skoro ostatni dzień terminu do ustalenia zobowiązania podatkowego przypadał na sobotę 31 grudnia 2011 r., to uprawnione było doręczenie decyzji wymierzającej podatek w poniedziałek w dniu 2 stycznia 2012 r.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 31 grudnia 2012 r., I SA/Bd 938/12

Czytaj także:

Z końcem 2012 r. przedawnią się niektóre zaległości podatkowe