Pytanie

Otrzymano pismo z urzędu skarbowego odnośnie skorygowania kosztów uzyskania przychodu w PIT-37. Natomiast PIT-37 wypełniono na podstawie PIT-11, w którym w kolumnie dotyczącej umowy zlecenia i o dzieło (tj. pozycje 45, 46, 47) wpisano dochody z 50 proc. kosztami uzyskania przychodu.
Jak powinna wyglądać korekta PIT-37?
Czy należy podane kwoty w PIT-11 przenieść do kolumny dotyczącej praw autorskich i tak też rozliczyć PIT-37?
Czy kwoty pozostawić w kolumnie dotyczącej umów zlecenia i dzieło, lecz koszty uzyskania przychodu rozliczyć w wysokości 20 proc.?
Nie wiem również, czy bez uzyskania poprawnego PIT-11 od pracodawcy mogę na własną rękę korygować zeznanie roczne PIT-37.

Odpowiedź

Jeżeli PIT-11 nie pokrywa się z rzeczywistością, pracownik (zleceniodawca) powinien w rocznym zeznaniu podatkowym samodzielnie uwzględnić prawidłowe kwoty przychodów i kosztów w składanym przez siebie zeznaniu rocznym.
Prawidłowy sposób korekty zeznania PIT-37 będzie zatem zależał od tego, z jakiego rodzaju przychodami wiąże się uzyskane przez podatnika wynagrodzenie.

Uzasadnienie

Za prawidłowe wykazanie dochodów w zeznaniu rocznym odpowiada wyłącznie podatnik, a nie np. pracodawca. Ten ostatni, tj. pracodawca jako płatnik odpowiada z kolei za obliczenie i pobranie zaliczek na podatek w wartości prawidłowej oraz za przekazanie tych zaliczek na rzecz urzędu skarbowego.
Powyższe wynika z art. 26 i art. 26a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., które wskazują, że to właśnie podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Niemniej podatnik osiągający dochody z tytułu umowy o pracę lub np. umowy zlecenia i dzieło, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania. Przepisów tych nie należy jednak rozumieć w taki sposób, który pozwala uwolnić od konieczności prawidłowego ustalenia dochodu przez podatnika w zeznaniu rocznym, mimo błędnie wypełnionego PIT-11.

Należy podkreślić, iż podatnik nie jest związany informacją PIT-11 w przypadku, gdy informacja ta jest błędna. Jeżeli PIT-11 nie pokrywa się z rzeczywistością, pracownik (zleceniodawca) powinien w rocznym zeznaniu podatkowym samodzielnie uwzględnić prawidłowe kwoty przychodów i kosztów w składanym przez siebie zeznaniu rocznym.

Prawidłowy sposób korekty zeznania PIT-37 będzie zatem zależał od tego, z jakiego tytułu podatnik otrzymał wynagrodzenie. Jeżeli dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego i pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia przysługującymi mu prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zleceniodawcę lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich, wówczas będzie mogła zastosować 50 proc. koszty uzyskania przychodów. Przychód ten winien być wykazany w poz. 57, 58 i 59 formularza PIT-37 dotyczących praw autorskich i pokrewnych. Oznaczałoby to, że pracodawca-płatnik prawidłowo wyliczył koszty uzyskania przychodów, lecz jedynie błędnie wykazał te przychody i dotyczące ich koszty oraz dochód w poz. 45, 46 i 47 druku PIT-11, a powinie w poz. 56, 57 i 54.

Jeżeli natomiast uzyskane przez podatnika wynagrodzenie nie może być zakwalifikowane do przychodów z praw autorskich lub pokrewnych, wówczas winny być one pomniejszone o 20% zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. W sytuacji gdy mamy do czynienia z takimi przychodami (innymi niż z praw autorskich) podatnik winien je wykazać z poz. 47,48 i 49 zeznania PIT-37, zaś pracodawca-płatnik w poz. 45, 46 i 47 informacji PIT-11.

Powyższe oznaczać będzie, że pracodawca-płatnik błędnie ustalił wysokość kosztów uzyskania przychodu, a w konsekwencji zaniżył kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Jak już wyżej wskazałem powyższe nie zwalnia podatnika z obowiązku prawidłowego rozliczenia dochodów w zeznaniu rocznym i zapłaty ewentualnego zobowiązania podatkowego w terminie do 30 kwietnia.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego