Pytanie

Czy podatnik jest zobowiązany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kontrolowania w trakcie roku limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w przypadku kilku umów?

Odpowiedź

Podatnik nie ma obowiązku pilnowania limitu autorskich kosztów uzyskania przychodów w trakcie roku. Przekroczenie limitu nie może być traktowane jako celowe zaniżanie zaliczek, tym bardziej, że zaliczki odprowadzają płatnicy.

Uzasadnienie

Na mocy art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - koszty autorskie wynoszą 50 proc. uzyskanych przychodów po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego (o ile podatnik płaci takie składki). Jednocześnie jednak ustawodawca wprowadził limit kosztów autorskich w treści art. 22 ust. 9a u.p.d.o.f., zgodnie z którym w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3 u.p.d.o.f, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (limit kosztów wynosi zatem 42764 zł).

Zarówno w przypadku stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych lub praw majątkowych zaliczki są rozliczane przez płatnika - zob. art. 32 i 41 u.p.d.o.f. Tym samym to do płatnika, a nie podatnika należy poprawne rozliczanie podatku. Tymczasem płatnik może co najwyżej pilnować limitu u siebie, to jest sprawdzać, czy limit nie został przekroczony w przypadku wypłat przez niego dokonywanych. Brak jest natomiast procedury uzyskiwania informacji o dochodach wypracowanych w innych podmiotach. Jest to prywatna sprawa podatnika. Zresztą nawet w przypadku dochodów uzyskiwanych u jednego płatnika z przepisów wynika, że nie musi on przestrzegać limitu, ale niestety organy podatkowe często twierdzą inaczej.

Tymczasem zarówno w art. 32 ust. 2 u.p.d.o.f., jak i w art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. jest odesłanie do art. 22 ust. 9 u.p.d.o.f., w którym jest mowa o kosztach procentowych, w tym kosztach autorskich 50%. Limit jest w art. 22 ust. 9a u.p.d.o.f., do którego przepisy powyższe nie odsyłają, a w jego treści z kolei nie ma zastrzeżenia, że limit mają stosować także płatnicy.

Powyższe oznacza, że podatnik nie musi pilnować limitu kosztów autorskich. Jeżeli go przekroczy, to po prostu będzie musiał w zeznaniu rocznym dopłacić podatku dochodowego. Pilnowanie limitu jest jednak wskazane - podatnik może bowiem zadbać o optymalizację strat związanych z limitem i zawierać umowy bez przenoszenia praw autorskich, dzięki czemu będzie miał naliczane koszty w wysokości 20 proc.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego