Zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęte zostaną kwoty umorzone przez kredytodawcę z tytułu kredytów zaciągniętych na zaspokojenie przez kredytobiorców własnych potrzeb mieszkaniowych oraz kwoty przychodu powstałego z tytułu spłaty kwoty kredytu, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnych stóp referencyjnych - poinformował minister inansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31509.

Z kolei w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zaniechanie poboru podatku dochodowego od podmiotów będących kredytodawcami dotyczyć będzie kwot umorzonych zobowiązań z tytułu kredytów, ale w odniesieniu do tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak poinformował minister, obecnie projekt rozporządzenia jest przedmiotem uzgodnień wewnętrznych.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego