Spieszymy więc ucieszyć Podatników – nowe, lepsze, przepraszam, jeszcze lepsze, bo te kolejne, następne są zawsze lepsze od poprzednich, czekają tuż za progiem. Znów ma się zmienić dużo, znów okazuje się, że lepiej dostosujemy się do wymogów dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej  i, co najważniejsze, zmiany są wręcz wyczekiwane przez podatników. Osobiście wolałbym model serialu kompletnego, w VAT twórcy realizują jednak model telenoweli, z rozwijaniem wątków tak, że mało kto pamięta, o co (i po co) w tym wszystkim chodzi.

Za wcześnie jeszcze oczywiście na omawianie całości projektu nowelizacji, gdyż znajduje się on na etapie prac rządowych i nie został przedłożony Sejmowi, niemniej pewne wydają się znaczące zmiany dotyczące dokumentacji w VAT, a przed wszystkim w części dotyczącej faktur. W aktualnym stanie prawnym mamy do czynienia z konstrukcją określenia w treści ustawy tylko bardzo ogólnych ram związanych z tym podstawowym dokumentem, z którego jest wywodzony obowiązek w podatku należnym i uprawnienie co do podatku naliczonego.

Artykuł 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  – dalej u.p.t.u., zawiera w ust. 1 obowiązek wystawiania faktur przez podatników stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Następnie ust. 8 i 9 tego samego artykułu wyznaczają zakres treści oraz procedur związanych z fakturami, co do których określenia w drodze rozporządzenia uzyskuje Minister Finansów, ust. 10 i 11 przyznają z kolei delegację do wydania rozporządzenia określającego sposób i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także wskazania zasad przechowywania i udostępniania takiej dokumentacji organom kontrolującym. Podobnie do uregulowania w drodze rozporządzenia ustawa pozostawia problemy związane z przeliczaniem kwot opisanych w fakturach w walutach obcych. Na bazie tych delegacji Minister Finansów wydawał kilkakrotnie rozporządzenia, a także je nowelizował. Najważniejsze z aktualnie obowiązujących to:

- rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ,
- rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Rozporządzenia te są znane podatnikom, co jest niezbędne w codziennej praktyce.

Dariusz M. Malinowski

Autor jest doradcą podatkowym

 

Powyższy artykuł został opublikowany w Przeglądzie Podatkowym nr 7/2012

 

1) Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 z późn. zm.
2) Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
3) Dz. U. Nr 68, poz. 360. 
4) Dz. U. Nr 249, poz. 1661.