W przedmiotowej sprawie podatnik w lipcu 2013 r. zawarł dwie umowy przedwstępne, tj. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz umowę kupna innego lokalu mieszkalnego. Podatnik chciał skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Zapłata za lokal nastąpiła w dwóch ratach, w lipcu i we wrześniu. Ostateczna umowa sprzedaży nastąpiła we wrześniu. Pod koniec września podatnik jednak zmarł, a spadek po nim nabyli jego rodzice. To rodzice już w październiku 2013 r. zawarli, w drodze aktu notarialnego, ostateczną umowę kupna lokalu.

Rodzice zmarłego podatnika uznali, że przysługujące zmarłemu synowi zwolnienie podatkowe stanowiące prawo majątkowe, po jego śmierci, będzie podlegało przejęciu przez jego spadkobierców - podatników, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. Konsekwentnie więc oni, jako rodzice nie będą zobowiązani do zapłaty podatku od kwoty dochodu uzyskanego przez ich syna z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, w takim stopniu w jakim został on przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego.

Fiskus się z tym nie zgodził i wskazał, że spadkobiercy podatnika co do zasady przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, a także w określonych sytuacjach prawa niemajątkowe. W przypadku śmierci syna - wygasło uprawnienie do zwolnienia, gdyż miało ono charakter osobisty i nie weszło do spadku, nie mogło też być przejęte przez spadkobierców. A zatem małżonkowie, jako spadkobiercy nie są uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, przysługującego spadkodawcy, gdyż nie jest ono objęte sukcesją, o której mowa w art. 97 § 1 o.p.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2014 r., IPPB1/415-386/14-2/AM, LEX nr 233474

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego