Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 marca 2016 r. A sprawa dotyczyła możliwości zapłaty przez spółkę komandytową zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika uiszczane będą przez spółkę z jego środków finansowych, tj. z zaliczek wypłacanych na poczet zysku. Wspólnicy spółki będą podejmować uchwały dotyczące wypłaty zaliczek na poczet zysków, a także regulowania zaliczek na podatek dochodowy wspólników. Przy czym, kwota przyznanej zaliczki na poczet zysku pomniejszona zostanie m.in. o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika płatnej w miesiącu wypłaty zaliczki. Właścicielem środków pieniężnych, z których opłacane będą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie wspólnik, a nie spółka. Spółka będzie tylko pośredniczyć w zapłacie zaliczek.

Wspólnik zapytał fiskusa czy tak opłacone zaliczki na podatek dochodowy uznawane będą za opłacane z jego środków i spowodują wygaśnięcie jego zobowiązania podatkowego. Jego zdaniem, tak. Fiskus się zgodził. Organ podkreślił, że tylko zapłata podatku ze środków podatnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Podatek jest bowiem świadczeniem publicznoprawnym, o osobistym charakterze, którego nie można przenieść w drodze czynności cywilnoprawnej na inną osobę. Odrębną kwestią jest natomiast możliwość zapłaty zobowiązań podatkowych podatnika za pośrednictwem innego podmiotu, która od 1 stycznia 2016 r. została uregulowana w cyt. wyżej art. 62b Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z tym przepisem zapłata podatku może nastąpić również przez inny podmiot, jeżeli:

- kwota podatku nie przekracza 1000 zł,

- z treści dowodu zapłaty wynika przeznaczenie zapłaty na zobowiązanie podatnika, co zarazem uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika,

- zapłata podatku nastąpi z zachowaniem przepisów dotyczących zapłaty podatku przez podatnika.

Mając powyższe na uwadze organ stwierdził, że zapłata zaliczki wspólnika na podatek dochodowy od osób fizycznych, z rachunku spółki komandytowej, której jest on wspólnikiem, spowoduje skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, o ile kwota wpłaty z tego tytułu nie przekroczy 1.000 zł, a treść dowodu wpłaty nie będzie budzić wątpliwości, co do przeznaczenia wpłaty.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 marca 2016 r., sygn. akt IBPB-1-1/4511-788/15/ZK, LEX nr 301812
 

 

wiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł