W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się spadkobierca, który w całości odziedziczył majątek po swoim zmarłym ojcu. Syn zmarłego wskazał, że jego ojciec za życia sprzedał nieruchomość, ale przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia. Za kwotę uzyskaną ze sprzedaży ojciec chciał przebudować i rozbudować inny istniejący budynek mieszkalny, korzystając z przysługującej mu ulgi mieszkaniowej, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. W wyniku nagłej śmierci nie zdążył już jednak złożyć deklaracji PIT-39. Spadkobierca dodał też, że w sprawie została wydana przez prezydenta miasta decyzja ustalająca warunki zabudowy, o którą przed śmiercią wnioskował jego ojciec. Na podstawie testamentu prezydent miasta przeniósł decyzję dotyczącą warunków zabudowy na spadkobiercę.

Spadkobierca wskazał, że chce kontynuować przedmiotową inwestycję korzystając z ulgi mieszkaniowej, która przysługiwała jego ojcu. W ocenie spadkobiercy prawo do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, która przysługiwała jego ojcu, jest prawem majątkowym, a zatem i dziedzicznym. Warunkiem jest spełnienie przesłanek wynikających z tego przepisu.

Fiskus się nie zgodził ze spadkobiercą. Wskazał, bez wątpienia, że jego ojciec nie spełnił i już nie spełni warunku terminowego wydatkowania dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Oznacza to, że dochód ten podlega opodatkowaniu 19 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Fiskus podkreślił, że do praw majątkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego zaliczyć można np. prawo do zwrotu nadpłaty, prawo do zwrotu podatku, niewykorzystane prawo do rozłożenia zapłaty podatku na raty. Do obowiązków majątkowych z kolei można zaliczyć: obowiązek zapłaty zaległości podatkowych, zapłaty odsetek za zwłokę itp. Przepisy dotyczą tylko i wyłącznie majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy, nie odnoszą się natomiast do praw i obowiązków zmarłego ściśle związanych z jego osobą, do których należy zaliczyć między innymi przysługujące spadkodawcy prawa do ulg, czy zwolnień podatkowych. Prawa i obowiązki o charakterze osobistym nie podlegają dziedziczeniu w świetle przepisów kodeksu cywilnego, ani przejęciu przez spadkobierców w świetle Ordynacji podatkowej.

Oznacza to, że obowiązek uiszczenia należnego zryczałtowanego podatku od przychodu uzyskanego przez zmarłego ze sprzedaży nieruchomości przechodzi na spadkobiercę. Fiskus podkreślił, że tylko spadkodawca mógł ponieść wydatki uprawniające do ulg podatkowych, a spadkobierca zawiadamia organ podatkowy i przedkłada dokumenty potwierdzające poniesione przez zmarłego wydatki mieszkaniowe. Spadkobiercy nie mogą więc skorzystać z przysługującego zmarłemu zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Powyższe oznacza, że prawo do ulgi określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 nigdy nie było i nie jest prawem dziedzicznym, gdyż przysługuje wyłącznie podatnikowi, który spełni warunki do skorzystania z niego, zatem spadkobierca nie ma możliwości skorzystania z niej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 września 2014 r., IPTPB2/415-399/14-4/KSM, LEX nr 242684

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego