Sprawa dotyczyła zwolnienia z opodatkowania diet otrzymanych od czeskiego pracodawcy. Chodziło o obywatela Estonii zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez czeskiego pracodawcę zgodnie z czeskim prawem. Miejscem wykonywania pracy jest Tallin (Estonia). Pracownik jednak w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest oddelegowany do świadczenia pracy m.in. na terytorium Polski. Świadczenie w Polsce należy traktować więc jako zagraniczną podróż służbową. Z tytułu podróży służbowej pracodawca wypłaca pracownikowi diety w wysokości 35 EUR za dobę (zgodnie z czeskimi przepisami). Wysokość tej diety przekracza więc kwotę, jaka obowiązuje w Polsce (30 zł).

Pracownik zadał więc pytanie fiskusowi, do jakiej wysokości otrzymane diety podlegają zwolnieniu z PIT. Zdaniem pracownika diety otrzymywane od pracodawcy z tytułu podróży służbowych powinny podlegać zwolnieniu przedmiotowemu do wysokości kwoty w podróży zagranicznej określonej przez czeskie przepisy (35 EUR za dobę). Zdaniem pracownika w celu ustalenia wysokości stawki diety, należy zastosować przepisy zagraniczne regulujące wysokość tych stawek, a nie przepisy obowiązujące na gruncie prawa polskiego. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej nie przewidziało bowiem sytuacji, gdy zagraniczna podróż służbowa odbywa się na terytorium Polski. Polskie rozporządzenie nie przewidziało kwoty diety z tytułu takiej podróży. Kwotę taką określiły natomiast czeskie przepisy, zgodnie z którymi pracownikowi przysługuje dieta w wysokości 35 EUR za dobę. Natomiast przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PIT, odwołuje się do odrębnych ustaw lub przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy. Sformułowanie „wydane przez ministra właściwego do spraw pracy” nie wskazuje, że chodzi jedynie o polskiego ministra. Oznacza to, że możliwe jest korzystanie ze zwolnienia do wysokości określonej również zagranicznymi przepisami.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Zdaniem organu otrzymywane przez estońskiego pracownika od czeskiego pracodawcy diety i inne należności za czas podróży służbowej odbywanej do Polski korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PIT na zasadach określonych w tym przepisie, tj. do wysokości określonej w czeskich ustawach lub w przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2016 r., sygn. IPPB4/4511-53/16-4/MP, LEX nr 305629

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł