W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską i opłacający z tego tytułu 19 proc. podatek liniowy. Jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez podmiot leczniczy. Kwestia, z jaką lekarz zwrócił się do fiskusa, dotyczyła prawa do dalszego opodatkowania w formie podatku liniowego.

Sam lekarz uważa, że nie ma przeciwwskazań do opodatkowania prowadzonej przez niego działalności 19 proc. podatkiem liniowym, ze względu na to, że czynności leczenia nie pokrywają się w żadnym stopniu. Jego praktyki lekarskie w zakładzie, w którym jest zatrudniony, polegają na tym, że pracuje na oddziale chorób wewnętrznych. W ramach prac wykonuje badania układu krwionośnego, układu oddechowego. Praca na tym oddziale zawiera oddzielne procedury medyczne, leczenie całkiem innych schorzeń niepokrywających się z działalnością gospodarczą (odmienny rodzaj wykonywanych badań). A praktyka lekarska, wykonywana w ramach działalności gospodarczej w poradni alergologicznej, obejmuje testy punktowe, spirometrię, immunoterapię, pracę w trybie porad ambulatoryjnych oraz odmienne procedury medyczne. Jedyne wspólne badanie to badanie fizykalne - osłuchowe, która to czynność nie jest typową usługą leczenia, tylko wstępnym ustaleniem stanu pacjenta.

Fiskus się nie zgodził. Organ przypomniał, że możliwość opodatkowania dochodów 19 proc. „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Zdaniem fiskusa wykonywanie przez lekarza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi (czynności), obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Przy czym istotne jest faktyczne wykonywanie takich samych (tożsamych) czynności. Zdaniem fiskusa to, że zakres (charakter) pracy wykonywanej w ramach prowadzonej działalności w poradni alergologicznej różni się od pracy na oddziale chorób wewnętrznych nie ma w tej kwestii znaczenia, nie dotyczy bowiem samego charakteru (istoty) wykonywanych czynności, a ta właśnie przesłanka ma istotne znaczenie dla oceny możliwości opodatkowania działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym. Chodzi o to, że lekarz w istocie wykonuje tożsame czynności związane z badaniem stanu pacjentów oraz leczeniem schorzeń (chorób) układu oddechowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 kwietnia 2015 r., IBPBI/1/415-1561/14/ZK, LEX nr 259459

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego