W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się jeden ze współmałżonków w sprawie braku podpisu na wspólnym zeznaniu rocznym. Małżonkowie skorzystali z prawa wspólnego rozliczenia za rok podatkowy 2013. W rozliczeniu ujęte zostały przychody z różnych źródeł na podstawie przesłanych do małżonków PIT-11 za 2013 rok. Małżonkowie zostali wezwani przez naczelnika urzędu do złożenia zeznania rocznego PIT-37 za 2013 rok w formie indywidualnej w związku z brakiem podpisu na rozliczeniu wspólnym. Brak podpisu spowodowany był niedopatrzeniem.

Według współmałżonka przysługuje mu i jego żonie prawo do uprzywilejowanej formy opodatkowania, gdyż zeznanie zostało złożone w terminie, a przez zaznaczenie w deklaracji kwadratu w punkcie 6.2 deklaracji- "wspólnie z małżonkiem", wypełnienie części B: „Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika, małżonka” oraz zadeklarowanie podstawy opodatkowania w wysokości połowy dochodu do opodatkowania dostatecznie wyraża wolę małżonków wspólnego opodatkowania. Sam brak podpisu nie może skutkować odmową łącznego opodatkowania. Jest to jedynie brak formalny zeznania podlegający uzupełnieniu.

Fiskus się nie zgodził z współmałżonkiem, mimo że ten powoływał się na rozstrzygnięcia sądów administacyjnych, które potwierdzały słuszność jego stanowiska.

Organ uznał, że dla skuteczności wniosku niezbędne jest zarówno zaznaczenie kwadratu, jak i podpisanie oświadczenia przez małżonków w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, za który składane jest zeznanie. Brak jednego z wymienionych elementów uniemożliwia skorzystanie z preferencji w postaci wspólnego opodatkowania dochodów małżonków.

Dlatego według fiskusa małżonkom w niniejszej sprawie nie przysługuje prawo do wspólnego (łącznego) rozliczenia się z żoną za rok podatkowy 2013 – o którym to rozliczeniu mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ponieważ w ustawowym terminie stosowne zeznanie podatkowe (a tym samym wniosek w nim zawarty) nie zostało podpisane przez żadnego z małżonków. Nie zostały zatem spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające taki sposób opodatkowania dochodów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 września 2014 r., ILPB2/415-664/14-2/TR, LEX nr 245331

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego