Pytanie

Podatniczka odziedziczyła spadek po zmarłym mężu w 2013 r. Mąż osiągał w roku 2013 przychody z kapitałów pieniężnych w spółkach zagranicznych.
W jaki sposób należy rozliczyć przychody zagraniczne po zmarłym mężu?
Czy podatniczka powinna uwzględnić te przychody w swoim zeznaniu rocznym za 2013 r.?
Czy podatniczka powinna złożyć do urzędu skarbowego dokumenty związane z przychodami zmarłego męża?

Odpowiedź

W takiej sytuacji żona nie ma obowiązku rozliczania dochodów swojego małżonka za 2013 r.

Uzasadnienie

Byt prawny podatnika jako osoby fizycznej, na którego przepisy podatkowe nakładają obowiązek podatkowy ustaje z chwilą śmierci, ponieważ podatnikiem jest osoba fizyczna, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowego zgodnie z art. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) - dalej o.p.
W myśl art. 104 § 1 o.p., jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.

Na tej podstawie zgodnie z art. 104 § 2 o.p. w sytuacji, gdy spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie wskazanego powyżej terminu na postawie art. 104 § 3 o.p., o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę.
Tym samym w przypadku, gdy podatnik-spadkodawca, zmarł w trakcie roku podatkowego, w celu rozliczenia podatkowego zmarłego za dany rok, organ podatkowy korzysta z posiadanych informacji.

W oparciu o te informacje organ zawiadamia spadkobierców o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.

Od tej chwili spadkobiercy mają prawo do zawiadomienia organu podatkowego w ciągu 30 dnio wysokości poniesionych przez spadkodawcę wydatków, z tytułu ulg lub odliczeń.
Na tej podstawie organ podatkowy po upływie ww. 30 dni, doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę. Termin płatności przez spadkobiercę ewentualnego podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji.
Jak wynika z powyższego, podatniczka nie jest zobowiązana do składania rocznego rozliczenia podatkowego (zeznania podatkowego) za zmarłego męża za 2013 r.

pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Zobacz także: PIT 2013: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą >>