Sprawa dotyczyła rozliczenia energii elektrycznej pomiędzy wytwórcą (prosumentem) a sprzedawcą. Chodziło o spółkę, która posiada koncesję na obrót energią elektryczną i jest zarejestrowana jako podatnik podatku akcyzowego. Na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej jako ustawa o OZE) spółka ma obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, wytworzonej od podmiotów wytwarzających energię odnawialną na potrzeby własne (od tzw. prosumentów). Rozliczenia ilości energii elektrycznej dokonuje się po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu wprowadzonej i pobranej przez prosumenta ilości energii z sieci. W konsekwencji, na koniec okresu rozliczeniowego może powstać saldo dodatnie albo saldo ujemne wprowadzonej i pobranej.

Spółka zapytała fiskusa czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w przypadku wystąpienia salda ujemnego, a więc gdy prosument więcej pobierze niż wprowadzi. Według spółki już samo pobranie energii z sieci mogłoby zostać uznane za sprzedaż energii lub zużycie energii. Należy to jednak wykluczyć, z uwagi na treść art. 4 ust. 10 ustawy o OZE, który samo pobranie energii nakazuje traktować jako jej zużycie energii elektrycznej przez prosumenta. Wedug spółki w omawianych kwestiach nie można pominąć regulacji ustawy o OZE, traktujących także o zagadnieniach mających znaczenie na gruncie prawa podatkowego.

Fiskus się nie zgodził. W ocenie organu, przepisu ustawy o OZE nie znajdują zastosowania do kwestii podatkowych, uregulowanych w sposób wyłączny właściwymi aktami rangi ustawowej, którym to aktem w przypadku podatku akcyzowego jest ustawa o podatku akcyzowym. Ta z kolei nie zawiera uregulowań szczególnych, dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wytwórcom energii z odnawialnych źródeł energii – prosumentów.

Spór sprowadził się więc do nieuwzględnienia przy wymierzaniu podatku akcyzowego uregulowań dotyczących zasad rozliczania prosumenta ze sprzedawcą, zawartych w ustawie o OZE.

Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie. Sąd w pełni zaakceptował stanowisko organu, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży energii (przeniesienia posiadania) nabywcy końcowemu. Opodatkowaniu akcyzą podlega więc całość energii elektrycznej, którą wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji (nabywca końcowy) pobrał z sieci na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Oprócz tego w ewidencji energii elektrycznej prowadzonej przez spółkę powinny znaleźć się wszystkie zdarzenia związane z obrotem energią elektryczną, ustalone na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Oceny tej nie zmienia brzmienie art. 4 ust. 1 i ust. 10 ustawy o OZE, gdyż jak to już wyżej stwierdzono akt ten, choć odwołuję się do znaczenia pojęcia zużycia energii na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, to jednak odnosi się wyłącznie do kwestii wzajemnych rozliczeń prosumenta ze sprzedawcą zobowiązanym. Przepisy te nie regulują kwestii dotyczących opodatkowania energii podatkiem akcyzowym.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 5.10.2017 r., sygn. akt I SA/Rz 544/17, LEX nr 2377552

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów