Zwolnienie z VAT usług kulturalnych, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, obejmuje dwie grupy podmiotów. Po pierwsze podmioty prawa publicznego uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru kultury. Druga grupa korzystająca ze zwolnienia z VAT to indywidualni twórcy i artyści wykonawcy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Organizacja imprez kulturalnych jest zwolniona z podatku pod warunkiem, że podmiot został wpisany do rejestru o którym mowa w art. 14 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez organizatora. Z chwilą wpisu do rejestru instytucje te uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność.

Podmioty nieobjęte wpisem do ww. rejestru są obowiązane z tytułu organizacji koncertu zapłacić podatek od towarów i usług według stawki 23 proc. Opodatkowaniu tą samą stawką podlegają również usługi agenta polegające na organizowaniu koncertu, który działa we własnym imieniu na rzecz artysty.