Raport został przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na zlecenie polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu uzyskania wskazówek na temat efektywnego sposobu realizacji strategicznych zadań przez państwo. Zbliżający się okres programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 daje możliwość oceny postępu podjętych dotychczas działań oraz zainicjowania dalszych reform w zakresie dobrego rządzenia.

W opinii OECD niekorzystną sytuacją w Polsce jest funkcjonowanie dualnego systemu budżetowego (budżetu tradycyjnego oraz w układzie zadaniowym), dlatego niezbędne jest wzmocnienie i modernizacja procedur budżetowych. OECD sugeruje utworzenie Subkomitetu ds. Budżetu Zadaniowego, któremu współprzewodniczyłoby Ministerstwo Finansów, a członkami byliby reprezentanci KPRM, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz inne kluczowe ministerstwa, w których wdrożono nowe rozwiązania w zakresie budżetu zadaniowego.

Ponadto, autorzy raportu zwracają uwagę na zapewnienie lepszej współpracy z władzami lokalnymi oraz konieczności poprawy spójności w zakresie krajowego, regionalnego i lokalnego planowania oraz programowania. OECD sugeruje także wzmocnienie roli konsultacji społecznych oraz pogłębienie dialogu obywatelskiego w zakresie konsultacji najważniejszych zagadnień programowych i polityk.