Większą elastyczność w korzystaniu przez kontrolę skarbową z potencjału kadry inspektorskiej oraz zwiększoną dyspozycyjnością inspektorów, wynikającą ze zmienionego statusu ich zatrudnienia zapewnić mają nowe przepisy wykonawcze do ustawy o kontroli skarbowej. Wchodzące w życie 3 marca 2011 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie oddelegowania inspektora kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 34, poz. 176) określa warunki i tryb oddelegowania inspektorów kontroli skarbowej do wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej i poza kontrolą skarbową oraz warunki przyznawania mu wynagrodzenia i innych świadczeń w czasie oddelegowania.

Dzięki ostatniej nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zyskał możliwość delegowania inspektorów kontroli skarbowej do wykonywania zadań służbowych w innych jednostkach kontroli skarbowej lub poza kontrolą skarbową. Wprowadzenie tego uprawnienia związane było z koniecznością zapewnienia większej elastyczności w korzystaniu przez kontrolę skarbową z potencjału kadry inspektorskiej oraz zwiększoną dyspozycyjnością inspektorów, wynikającą ze zmienionego statusu ich zatrudnienia.

Z wnioskiem o oddelegowanie może wystąpić dyrektor urzędu kontroli skarbowej lub organ administracji publicznej, którego zadania związane są z zadaniami kontroli skarbowej lub sam inspektor kontroli skarbowej. Wniosek taki składany jest do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej za pośrednictwem dyrektora urzędu, w którym inspektor jest zatrudniony. Powinien zawierać wskazane w rozporządzeniu dane, umożliwiające wytypowanie właściwego ze względu na kwalifikacje inspektora. Inspektor proponowany do oddelegowania zostaje zapoznany z treścią takiego wniosku, jednak jego zgoda jest wymagana tylko, gdy okres oddelegowania ma przekroczyć 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Nie można natomiast oddelegować inspektora jeżeli stoją temu na przeszkodzie jego szczególnie ważne względy osobiste lub rodzinne.

Zasady oddelegowania określać będzie porozumienie zawarte przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z podmiotem, do którego oddelegowany będzie inspektor. Zmiana warunków oddelegowania wymaga przedłożenia kolejnego wniosku i dokonania zmiany tego porozumienia. Jeżeli chodzi o przepisy z zakresu prawa pracy, które będą miały zastosowanie do inspektora w okresie oddelegowania, to zasadą jest, że będzie on podlegał przepisom obowiązującym w odniesieniu do pracowników lub funkcjonariuszy zatrudnionych albo pełniących służbę w podmiocie oddelegowania. Oddelegowanemu inspektorowi przysługiwać będą uprawnienia i świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o kontroli skarbowej, ustawie o służbie cywilnej oraz Kodeksie pracy. Koszty oddelegowania ponosić będzie podmiot oddelegowania, na rzecz którego inspektor wykonywać będzie zadania służbowe.

Jolanta Mazur