Zdaniem ministra finansów, które sprzeczne jest z dwoma tegorocznymi wyrokami NSA - z 16 marca ( II FSK 2030/10) i z 17 października (II FSK 467/11), w przypadku czynszu za najem samochodu zastosowanie ma art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT. Oznacza to, że można odliczyć koszty wynajmu auta, ale tylko do wysokości nie większej niż kwota odpowiadająca iloczynowi faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr (tzw. kilometrówka). Orzecznictwo NSA nie pozostawia natomiast wątpliwości, że przepis ten ogranicza wyłącznie możliwości odliczania kosztów o charakterze eksploatacyjnym. Ocena kosztów z tytułu czynszu najmu samochodu dokonywana zaś być powinna jest wyłącznie z punktu widzenia zasady ogólnej, tzn. art. 15 ust. 1 CIT.

Więcej w Gazecie Prawnej