W związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych od 1 października 2015 r. większość wpłat należności, jako tzw. wpłaty scentralizowane, będzie dokonywana wyłącznie na dwa odpowiednie centralne rachunki bankowe Izby Celnej w Krakowie, tzn.:

 • wpłaty oznaczone symbolami SADN, SADNW, VATIMP i POZDOCH – na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000,
 • wpłaty oznaczone symbolami SADAKC i SADAKCW – na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000.

Pozostałe wpłaty należności, jako tzw. wpłaty niescentralizowane, będą dokonywane, jak dotychczas, na rachunki bankowe wszystkich izb celnych zgodnie z ich właściwością miejscową z zastosowaniem właściwych symboli formularzy i płatności, z tym, że dla wpłat niescentralizowanych dokonywanych na rachunek Izby Celnej w Krakowie zostaną określone odrębne symbole, tzn.:

 • wpłaty oznaczone symbolami TYTULKR i POZ-KR – tylko na rachunek Izby Celnej w Krakowie,
 • wpłaty oznaczone symbolami TYTULIC i POZ-IC – na rachunki bankowe pozostałych 15 izb celnych

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego nie uległ zmianie i w dalszym ciągu odpowiada pod względem graficznym i układu pól wzorowi formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle formularza, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI", a na formularzu celnym jako „CŁO".

W sytuacji braku papierowych formularzy przelewu z nadrukiem „CŁO" w dalszym ciągu,, można będzie wykorzystać do dokonania wpłaty na rachunek organu celnego formularz przelewu z nadrukiem „PODATKI", pod warunkiem prawidłowego wypełnienia jego pól, tzn. zgodnie z objaśnieniami zawartymi w obowiązującym od 1 października 2015 r. rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.

Wyżej wymieniony wzór formularza przelewu standardowego będzie można stosować w systemach bankowych w ramach bankowości elektronicznej, z tym, że w celu odróżnienia wpłat należności dokonywanych od 1 października 2015 r. od wpłat wcześniejszych oraz ze względu na wymogi centralizacji niektóre rodzaje formularzy i płatności, opisane w polu 12 ww. wzoru formularza, zostały oznaczone nowymi symbolami.

Zmiana sposobu stosowania formularza wpłaty na konto organu celnego>>>

W związku z powyższym od 1 października 2015 r. w systemach bankowych obsługujących przelew standardowy będą stosowane następujące symbole przypisane do poszczególnych rodzajów rachunków bankowych:

 1. dla scentralizowanych wpłat należności na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie właściwy do dokonywania:
 • o zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącej jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKC,
 • o zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącej więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKCW,
 • o zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącej jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADN,
 • o zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącej więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADNW,
 • o wpłat dotyczących deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (formularz VAT-IM) – symbol VATIMP,
 • o zapłaty mandatu, kary pieniężnej, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy – POZDOCH,
 • o zapłaty podatku akcyzowego wykazanego w deklaracji podatkowej – odpowiedni dla deklaracji symbol np. AKC-4F, AKC-4H, AKC4C, … itp.
 • o zapłaty podatku od gier – odpowiedni symbol np. POG4, POG-4, .. itp.
 1. dla niescentralizowanych wpłat należności na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie właściwy do dokonywania:
 • o wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Izbę Celną w Krakowie – TYTULKR,
 • o wpłat dotyczących innych należności Izby Celnej w Krakowie, np. należności ze stosunków cywilnoprawnych – POZ-KR,
 1. dla niescentralizowanych wpłat należności na rachunki bankowe pozostałych izb celnych właściwe do dokonywania:
 • o wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez te izby celne – TYTULIC,
 • o wpłat dotyczących innych należności tych izb celnych, np. należności ze stosunków cywilnoprawnych – POZ-IC.

Ponadto, ze względu na wymogi techniczne systemu ELIXIR, który w obecnym kształcie nie pozwala na wyodrębnienie w tym systemie teleinformatycznym kolejnego identyfikatora stosowanego do oznaczania rachunków bankowych organów celnych (aktualnie wykorzystane są wszystkie dostępne organom celnym identyfikatory) konieczna jest rezygnacja ze stosowania przelewu standardowego dla wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej (oznaczonych dotychczas symbolem OPPALIW) - od 1 października 2015 r. symbol ten nie jest już stosowany.

Opłatę paliwową uregulujemy zwykłym przelewem>>>

W związku z powyższym od 1 października 2015 r. do dokonywania wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej nie będzie stosowany formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego - wpłaty tych należności należy dokonywać zwykłym przelewem. Od 1 października 2015 r. wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej należy dokonywać na wyodrębniony w tym celu centralny rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie.

Omówienie pochodzie z programu LEX Administracja Skarbowa