Rezygnacja z tego symbolu spowodowana jest wymogami technicznymi. System ELIXIR, w obecnym kształcie, nie pozwala na wyodrębnienie kolejnego identyfikatora stosowanego do oznaczania rachunków bankowych organów celnych. Aktualnie wykorzystane są wszystkie dostępne organom celnym identyfikatory.

W związku z powyższym, od 1 października 2015 r. do dokonywania wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej nie będzie stosowany formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego - wpłaty tych należności należy dokonywać zwykłym przelewem na wyodrębniony w tym celu centralny rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie nr 09101012700008241391300000.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa