Nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z 9 kwietnia 2015 r. wprowadzono przepisy regulujące kwestie związane z oprocentowaniem, jakie będzie przysługiwać podmiotom składającym kaucję gwarancyjną w formie depozytu pieniężnego. Stawka odsetek będzie równa 30 proc. stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o NBP. Regulacje będą obowiązywały od 1 lipca 2015 r.

Zobacz: Nowelizacja wprowadzająca odwrócony VAT na tablety już opublikowana >>

W przypadku powstania zaległości podatkowych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego, odsetki zostaną przeznaczone na pokrycie tych zaległości, z wyłączeniem tych, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty. Odsetki będą naliczane od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego do dnia jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych. W przypadku kaucji gwarancyjnych złożonych przed 1 lipca 2015 r. odsetki będą naliczane od 1 lipca 2015 r., a nie od dnia przyjęcia kaucji.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego. W § 2 rozporządzenia określono również wzór, według którego będą naliczane odsetki od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej.

Rozporządzenie ministra finansów z 19 czerwca 2015 r.
w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej (Dz. U. poz. 911) wejdzie w życie 1 lipca. 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego