Według art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości.

LEX Biblioteka Podatkowa >>

W sprawie chodziło o spółkę, która prowadzi na podstawie dwóch zezwoleń działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Każde z zezwoleń przewiduje określone warunki jakie spółka musi spełniać. Ponadto we wniosku o interpretację indywidualną spółka wskazała, że w przyszłości spodziewa się, że otrzyma jeszcze jedno zezwolenie na działalność strefową w tym samym rejonie.

Problem z rozliczeniem dochodu z kilku zezwoleń strefowych

Spółka chciała prowadzić jedną wspólną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich zezwoleń na terenie SSE. Argumentowała, że prowadzenie działalności na terenie SSE w oparciu o zezwolenia, nie nakłada na nią obowiązku wydzielenia i przyporządkowania dochodu korzystającego ze zwolnienia odpowiednio pod każde z zezwoleń. To oznaczałoby w praktyce, że spółka będzie ustalać zwolniony dochód poprzez sumowanie kwot zwolnionych na podstawie zezwoleń strefowych.

Jednak dyrektor izby skarbowej był odmiennego zdania. Wskazywał, że skoro przedmiotem zezwolenia jest zawsze jedna inwestycja, a dopuszczalna pomoc publiczna powinna być ustalana odrębnie w ramach każdej inwestycji będącej przedmiotem odrębnego zezwolenia, to spółka powinna ustalać odrębnie osiągnięty dochód w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń. W konsekwencji fiskus stwierdził, że spółka ma obowiązek prowadzenia odrębnych ewidencji dla poszczególnych inwestycji objętych zezwoleniami strefowymi.

Tym samym nie będzie możliwe dyskontowanie pomocy publicznej wynikającej łącznie ze wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych i chronologiczne wykorzystywanie limitów wynikających z poszczególnych zezwoleń w odniesieniu do sumy dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie SSE – wyjaśnił fiskus.

Brak obowiązku odrębnej ewidencji

Ze zdaniem organu interpretacyjnego nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Wr 1830/15). Sąd wskazał, że rzekomy obowiązek oddzielnej ewidencji nie wynika wprost ani z przepisów ustawy podatkowej, ani ustawy o SSE. Ponadto, wbrew obawom fiskusa, okoliczność określenia maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej wynikającej z poszczególnych zezwoleń strefowych nie uniemożliwia łącznego ewidencjonowania dochodów z inwestycji. To stanowi tylko limit możliwego wykorzystania tej pomocy podkreślił WSA.

20 czerwca br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1613/16) wyraził taki sam pogląd tak WSA. Sąd wskazał, że zwolnienie podatkowe nie wiąże dochodu z danym zezwoleniem strefowym. Natomiast dotyczy ono całych dochodów osiąganych na terenie SSE. Zdaniem NSA, jest okoliczność przemawiająca za brakiem obowiązku odrębnego ewidencjonowania. W konsekwencji zaś należy stwierdzić, że spółka może sumować limity z otrzymanych ze zwolnień strefowych.

NSA wskazał, że nie można mylić dwóch sytuacji: pierwszej, takiej jak w tej sprawie, iż chodzi otrzymanie kilku zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie jednej i tej samej SSE, z drugą sytuacją, gdy jeden podatnik otrzymał kilka zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie kilku innych SSE.

CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz Paweł MałeckiCIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz  >>