Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się z podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W sprawie chodziło o spółkę, która wynajęła dwa budynki. Ich części przeznaczyła na potrzeby mieszkaniowe swoich pracowników – nieodpłatnie im przekazała lokale do używania. W ten sposób zapewniła sobie możliwość zatrudniania pracowników nie tylko z najbliższej okolicy, ale również z innych rejonów kraju. To umożliwiło jej pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Najem a podatek od towarów i usług >>

Ponadto wynajmujący otrzymał indywidualną interpretację, z której wynikało, że świadczone przez niego usługi najmu są opodatkowane - nie podlegają zwolnieniu od VAT (nr IPPP3/443-160/14-2/MKw).

W związku z otrzymaną przez wynajmującego interpretacją indywidualną, spółka zadała fiskusowi pytanie czy ten wynajem będzie zwolniony z VAT i w konsekwencji czy faktury dokumentujące takie transakcje nie będą stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Spółka twierdziła, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku. Takie stanowisko argumentowała faktem, że usługi te związane są z działalnością opodatkowaną VAT. Spółka uważała, ze wynagrodzenie wynajmującego podlega opodatkowaniu VAT i nie korzysta ze zwolnienia.

Każde zaspokojenie celów mieszkaniowych bez VAT

Jednak dyrektor izby skarbowej uznał, że  w tej sytuacji ma miejsce najem części budynków na cele mieszkaniowe pracowników, więc cel najmu pozostaje mieszkaniowy. Organ podkreślił, że nie zmienia tego fakt, że pracownicy nie wynajmują lokali bezpośrednio od wynajmującego. Ponadto fiskus podkreślił, że na każdym etapie wynajmowania lokalu mieszkaniowego z przeznaczeniem go wyłącznie na cele mieszkaniowe można stosować zwolnienie od VAT. W konsekwencji dyrektor stwierdził, że usługa świadczona przez wynajmującego podlega zwolnieniu z VAT, a tym samym spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku.

Wynajmujący nieruchomości jako podatnicy VAT >>

Cel mieszkaniowy pracownika to co innego niż cel gospodarczy
Z fiskusem jednak nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny (III SA/Wa 473/15). Sąd stwierdził, że spółka to podmiot gospodarczy i nie ma potrzeb mieszkaniowych. WSA podkreślił, że ma interes gospodarczy w przekazywaniu lokali swoim pracownikom – zapewnia sobie w ten sposób odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.

8 maja br. także Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 1182/16) podzielił zapatrywania spółki. Sąd podkreślił, że przepisy o zwolnieniu najmu z opodatkowania zostały zaimplementowane z regulacji unijnych. Zostały one tak skonstruowane, aby nie obciążać podatkiem najemców. Inaczej rzecz ujmując, zostały ukierunkowane na cele mieszkaniowe najemców – wyjaśnił NSA. Natomiast ściąganie pracowników nie ma na celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a jedynie osiągnięcie celów działalności gospodarczej danego podmiotu. Sąd podkreślił, że przepisy nie przewidują zwolnienia najmu lokali mieszkaniowych na cele działalności gospodarczej. To beneficjent najmu musi zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe – wyjaśnił sąd.

VAT. Komentarz 2018 Adam Bartosiewicz VAT. Komentarz 2018 >>