Chodziło o spółkę komunalną, na którą gmina przerzuciła realizacje zadań w zakresie świadczenia publicznych usług przewozowych komunikacją miejską. Przychody spółki pochodziły ze sprzedaży biletów i innych opłat dodatkowych. Jednak nie ma ona wpływu na ustalenie ceny świadczonych usług ani na zakres darmowych przejazdów, ponieważ są one ustalane w drodze uchwały miasta.

To co, spółka zarobi nie wystarcza na pokrycie kosztów działalności transportowej. W związku z tym jako podmiot wewnętrzny wykonujący zadania własne gminy otrzymuje rekompensatę za świadczone usługi przewozowe. Ta rekompensata stanowi różnicę pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi a przychodami osiągniętymi w związku z realizacją tych usług. Przy czym rekompensata nie ma wpływu na cenę biletu i nie można jej przyporządkować konkretnej usłudze.

Rekompensata – zwrot kosztów, czy dopłata do ceny

Spółka uważała, że skoro rekompensata nie ma wpływu na cenę usługi, to nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Natomiast przy planach gminy, aby wprowadzić całkowicie darmową komunikację miejską, rekompensata pokrywała by całkowity koszt działalności komunikacyjnej spółki. Jednak chcąc potwierdzić słuszność swojego stanowiska zwróciła się do fiskusa o wydanie interpretacji indywidualnej.

Fiskus jednak oponował i wskazywał na art. 29a ust. 1 ustawy VAT, według którego wszystko co jest zapłatą stanowi podstawę opodatkowania, nawet jak jest to subwencja. Przy czym organ wskazał, że taka dotacja musi mieć bezpośredni wpływ na cenę takiego świadczenia i jego zdaniem taka sytuacja ma miejsce w tym przypadku. W konsekwencji rekompensata wypłacana spółce przez gminę z tytułu zwrotu kosztów za darmowe przejazdy pasażerów będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Czytaj: WSA: Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego jest wyłączone z VAT >>

Wytyczne TSUE

Jednak stanowisko spółki zaaprobowały sądy administracyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (I SA/Bd 233/16) odwołał się do prowspólnotowej wykładni przepisów, przy czym powoływał się także na orzecznictwo TSUE (C 184/00, C 353/00). W tym kontekście WSA stwierdził, że wszelkie dotacje, rekompensaty, czy subwencje będą podlegały opodatkowaniu VAT, jeśli będą policzalne, zindywidualizowane i będą miały bezpośredni wpływ na cenę.

7 listopada br. Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 1692/16) zgodził się z wywodem WSA. Przy czym podkreślił, że podane przez sąd pierwszej instancji wytyczne odnoszą się jeszcze do VI dyrektywy, kiedy Polska nie była członkiem UE. Jednak są one nadal aktualne.

Dopłata do biletów uregulowana ustawowo

NSA podał, że kluczowym w sprawie było określenie charakteru dopłat, a było ono uregulowane ustawowo – ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (artykuły od 50 do 58a). Naczelny Sąd Administracyjny w tym kontekście uznał, że rekompensata nie jest dopłatą do ceny. Spółka otrzymuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu świadczenia usług transportu publicznego, a nie dopłaty do ceny za te usługi.