Takie rozwiązanie przewiduje opublikowany właśnie projekt rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego W chwili obecnej zagadnienia te uregulowane są w dwóch odrębnych rozporządzeniach.

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zmianie uległ przepis upoważniający ministra finansów, na mocy jednej delegacji ustawowej, do określenia w drodze rozporządzenia kwestii dotyczących miejsc prowadzenia działalności przez zarejestrowanego odbiorcę (z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) oraz przez podmiot prowadzący skład podatkowy.

Ponadto, w wyniku nowelizacji ustawy wprowadzone zostały zastępujące zmiany w odniesieniu do warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe:

1. W znowelizowanej ustawie zostały uregulowane kwestie dotyczące warunków magazynowania wyrobów energetycznych w zbiornikach i dotyczące magazynowania w składzie podatkowym innych niż wyroby akcyzowe wyrobów służących bezpośrednio do produkcji finalnej;

2. Została rozszerzona definicja ubytków wyrobów akcyzowych , a zatem należało odpowiednio dostosować katalog wyrobów akcyzowych magazynowanych w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej;

3. Zniesiony został obowiązek powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o przerwaniu działalności składu podatkowego na okres dłuższy niż 3 miesiące;

4. Zrezygnowano z obowiązku zatwierdzania regulaminu funkcjonowania składu podatkowego przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, ponieważ większość danych zawartych w przedmiotowym regulaminie zawarta jest w aktach weryfikacyjnych sporządzanych na podstawie ustawy o Służbie Celnej, zatwierdzanych przez właściwy organ;

5. Zasady prowadzenia ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe zostaną zawarte w odrębnym rozporządzeniu określającym zakres wszystkich ewidencji akcyzowych.

 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., jednocześnie z ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.