Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676) od nowego roku zostaje wprowadzona nowa PKWiU - "PKWiU 2015". Zastąpi ona dotychczas obowiązującą Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług - „PKWiU 2008”.

Zgodnie z przepisem przejściowym, do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej – do 31 grudnia 2017 r. stosować się będzie PKWiU 2008. Natomiast w ewidencji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej do 31 grudnia 2016 r. będzie można stosować równolegle PKWiU 2008.