W przyszłym roku najwyższa kara grzywny za wykrocznie podatkowe nałożona mandatem wyniesienie 2772 zł.

Najczęstszą karą wymierzaną za naruszenie obowiązków podatkowych jest grzywna nakładana w postępowaniu mandatowym. W przyszłym roku maksymalna wysokość mandatu wzrośnie z 2634 zł do 2772 zł. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wzrost górnej granicy mandatu to skutek podwyżki płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2011 r. została ustalona w wysokości 1.386 zł. Mandat można wymierzyć tylko za wykroczenie skarbowe. Zasadniczo są to czyny, w których kwota uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, czyli w przyszłym roku będzie to 6930 zł. Wykroczeniem skarbowym może być jednak także każdy inny czyn zabroniony, jeżeli jest on tak kwalifikowany przez Kodeks karny skarbowy np. uporczywe niewpłacanie podatku w terminie czy niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej.

źródło: Gazeta Prawna, 28 grudnia 2010 r.