Pytanie

Czy można sobie odliczyć ulgę prorodzinną, jeżeli córka studiuje i odbywała w 2016 r. staż, który wynosił ponad 5000 zł, ale nie jest opodatkowany?

Odpowiedź

Jeżeli przychód uzyskany przez córkę ze stażu był zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, nie stanowi to przeszkody w skorzystaniu z ulgi prorodzinnej (mimo, że kwota uzyskana ze stażu przekroczyła 5000 zł).

Uzasadnienie

Tzw. ulgę prorodzinną (ulgę na wychowanie dziecka) określają przepisy art. 27f ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.

Ulga ta przysługuje w stosunku do dzieci małoletnich (zob. art. 27f ust. 1 u.p.d.o.f.) oraz pełnoletnich dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 u.p.d.o.f. (zob. art. 27f ust. 6 u.p.d.o.f.). Dziećmi, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f., są zaś dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b u.p.d.o.f. w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., z wyjątkiem renty rodzinnej.

W świetle powyższego nie pozbawia podatników prawa do ulgi prorodzinnej uzyskiwanie przez dzieci przychodów (dochodów) zwolnionych od podatku dochodowego od osób fizycznych (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15.09.2010 r., IBPBII/1/415-604/10/ASz). Jeżeli zatem – jak sugeruje treść pytania – przychód uzyskany przez córkę ze stażu był zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, nie stanowi to przeszkody w skorzystaniu z ulgi prorodzinnej (mimo, że kwota uzyskana ze stażu przekroczyła 5000 zł).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów