W przedmiotowej sprawie podatnik we wniosku o wydanie interpretacji domagał się potwierdzenia, iż ma prawo zaliczenia wydatków poniesionych w związku z publicznym proponowaniem nabycia akcji do kosztów uzyskania przychodów, a ewentualne niedojście do skutku emisji akcji pozostanie bez wpływu na możliwość zaliczenia poniesionych w związku z tym wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy uznał jednak, że nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przeprowadzeniem publicznego proponowania nabycia akcji, zarówno w sytuacji, w której dochodzi do emisji akcji, jak i w sytuacji, gdy do tej emisji nie dochodzi. Opisane we wnioskach wydatki pozostają w bezpośrednim związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (poprzez emisję akcji), a więc są związane z przysporzeniem niestanowiącym przychodu podatkowego, a tym samym nie mogą też stanowić kosztów podatkowych.

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA. Sąd zauważył, że ze stanowiska podatnika wynika, że poniesione wydatki są związane również z otrzymaniem wkładu na podwyższenie kapitału, który to nie stanowi przychodu podatkowego. Dlatego też Sąd przypomniał, iż stosownie do uchwały z 24 stycznia 2011 r., II FPS 6/10, LEX nr 686104: "tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów”.

Według Sądu do tego rodzaju wydatków należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej, objętych prospektem emisyjnym, dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych. Pozostałe wydatki, stanowiąc koszty ogólne funkcjonowania spółki kapitałowej, są kosztami uzyskania przychodów.

Wyrok NSA z 6 marca 2012 r., II FSK 1470/10.