Problem, jaki zarysował się w sprawie dotyczył momentu powstania przychodu u akcjonariusza spółki komandytowo akcyjnej. Zdaniem podatnika obowiązek podatkowy w tym przypadku powstanie w momencie otrzymania środków pieniężnych, zatem nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.

Organ podatkowy uznał to stanowisko za nie prawidłowe. Zdaniem organu akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej uzyskuje z tytułu uczestnictwa w tej spółce, co do zasady przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś moment uzyskania tego przychodu określić należy zgodnie z art. 14 ustawy o PIT. Oznacza to, że przypadający na wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej przychód, powinien być ustalony proporcjonalnie do jego udziału w zysku spółki na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Zdaniem organu, mając możliwość uzyskania okresowych danych dotyczących sumy przychodów i sumy kosztów uzyskanych w okresie obrachunkowym przez spółkę nie mającą osobowości prawnej wspólnik takiej spółki ma możliwość wywiązać się z obowiązków, jakie nakłada na niego art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, a techniczny sposób uzyskiwania tych informacji jest kwestią do uzgodnienia. Tak więc nie ma podstaw, aby z przepisów k.s.h. wywodzić brak możliwości wywiązania się akcjonariuszy z obowiązku płacenia zaliczek na podatek w trakcie roku.

Sprawa trafiła do WSA w Krakowie. Sąd przypomniał, że prawo do dywidendy powstaje tylko wówczas, gdy odpowiednia część zysku została przeznaczona do podziału przez walne zgromadzenie. Wcześniej akcjonariusz nie ma skutecznego roszczenia o jego wypłatę. Ma jedynie podstawy do oczekiwania, że w jego majątku powstawać będzie co roku roszczenie o wypłatę dywidendy. A to nie pozostaje bez wpływu na zastosowanie wobec niego przepisów dotyczących wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Sąd uznał, że niemożliwe jest, aby akcjonariusz spółki komandytowo - akcyjnej miał obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ w trakcie roku podatkowego nie powstaje u niego przychód należny, co tym samym uniemożliwia zastosowanie u niego art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o PIT. Tym samym wbrew stanowisku organu podatkowego sąd uznał, że niemożliwym jest zastosowanie wobec akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej treści art. 24 ustawy o PIT w zakresie ustalania jego dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ksiąg rachunkowych spółki komandytowo-akcyjnej.

Gdy akcjonariusz nie uzyska przychodu (dochodu) w ciągu roku podatkowego, obowiązek zaliczki nigdy nie powstanie. W związku z powyższym akcjonariusz powinien uiścić zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu otrzymanego przychodu ze spółki tylko za miesiąc, w którym otrzymał on wypłatę z zysku.

Wyrok WSA w Krakowie z 13 kwietnia 2012 r., I SA/Kr 272/12