Metodyka zawiera zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności przez podatników. Natomiast dla podatników metodyka jest tylko źródłem wiedzy o tym, czym będą się kierować urzędnicy oceniając dochowanie należytej staranności.

 


Drogowskaz dla przedsiębiorców?

Pojawiają się obawy, czy ten dokument może stanowić drogowskaz dla przedsiębiorców, rzeczywiście ułatwiający im dochowanie należytej staranności w relacjach z kontrahentami - zwłaszcza gdy jego zakres jest ograniczony wyłącznie do transakcji krajowych, a uczciwi podatnicy mogą oczywiście zostać wplątani w oszustwa podatkowe także przy dokonywaniu dostaw wewnątrzwspólnotowych. Dr Małgorzata Sęk w artykule pt. Metodyka oceny należytej staranności: ułatwienie czy utrudnienie dla podatników analizuje, jaką rolę w praktyce stosowania przepisów z zakresu podatku od towarów i usług może odegrać Metodyka oraz czy forma i treść tego dokumentu spełniają oczekiwania podatników, w szczególności te wyartykułowane w toku konsultacji publicznych.

 


Zobacz również: Projekt rozporządzenia o kasach fiskalnych już gotowy >>

Split payment mało popularny, więc będzie obowiązkowy >>

25 lat więzienia za fałszowanie faktur to trochę za dużo >>

W artykule podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie, czy opublikowanie metodyki ułatwia, czy utrudnia podatnikom i ich służbom podatkowo-księgowym codzienne zmagania z rzeczywistością gospodarczą i podatkową.

Ważna praktyka administracji skarbowej

Odpowiedź na to pytanie będzie zależała od praktyki administracji skarbowej oraz praktyki orzeczniczej sądów. Stosowanie się do metodyki formalnie nie daje podatnikowi żadnych gwarancji. Metodyka nie przybrała bowiem postaci prawnie wiążącej. Zawarta w niej lista podejrzanych okoliczności oraz środków weryfikacji nie ma też charakteru wyczerpującego. W tym zakresie nie spełniono zatem oczekiwań przedsiębiorców. Doświadczenie wskazuje jednak, że organy podatkowe, ze względu na podległość organizacyjną, ale i wygodę wynikającą z możliwości korzystania z ujednoliconego wzorca („gotowca”), w praktyce będą metodykę wdrażać.

Metodyka to pewien kompromis między z jednej strony chęcią ujednolicenia praktyki organów podatkowych oraz zwiększenia przejrzystości jej działania dla podatników, a z drugiej strony – koniecznością zachowania charakteru dobrej wiary jako orzeczniczej klauzuli generalnej, której elementem jest z natury niedookreślone pojęcie należytej staranności. Publikacja metodyki z pewnością zwiększy przewidywalność działań administracji skarbowej i przyczyni się do pełniejszej realizacji zasady równości. Metodyka to również ułatwienie dla podatników chcących skonstruować własne polityki weryfikacji kontrahentów w sposób ograniczający prawdopodobieństwo sporów z organami podatkowymi.

Więcej w październikowym numerze Przeglądu Podatkowego >>