Takie stanowisko przedstawiła Rada Podatkowa PKPP Lewiatan opiniując projekt planowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia

Obecnie w przypadku towarów do rozliczenia podatku na zasadzie reverse charge, zobowiązany jest ich nabywca, ale wtedy gdy jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT , posiadającym siedzibę działalności gospodarczej (SDG) lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (SMPDG) na terytorium kraju, albo osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju.

Natomiast w przypadku usług do rozliczenia na zasadzie odwrotnego obciążenia zobowiązany jest „podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy , a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97 ustawy o VAT ”. Wskazać należy, że również w przypadku usług do rozliczenia na zasadzie odwrotnego obciążenia powinien być zobowiązany, tylko taki podatnik, który posiada SDG lub SMPDG na terytorium Polski.

Obecnie, jeśli zarówno usługodawca, jak i usługobiorca nie mają w Polsce SDG lub SMPDG, do rozliczenia podatku zobowiązany jest usługobiorca, nawet jeśli nabywa jednorazowo usługę od innego podmiotu zagranicznego wykonującego regularnie usługi na terytorium Polski, zarejestrowanego jako polski podatnik VAT. Wymaga to rejestracji do polskiego VAT w celu rozliczenia zakupu jednej usługi. W praktyce stan ten rodzi wiele nieporozumień.

Jako że zasada przyjęta w przypadku nabywania towarów wydaje się słuszna, tzn. że podatek rozlicza nabywca, ale tylko wtedy gdy ma w Polsce SDG lub SMPDG, a w przypadku, gdy dostawca i nabywca ich w Polsce nie mają, podatek zobowiązany jest rozliczyć dostawca, jako strona pełniąca aktywną rolę, zasadę tę należy zastosować konsekwentnie również w przypadku usług.

Wobec tego Rada Podatkowa proponuje, aby art. 17 pkt. 4 lit. b ustawy o VAT miał następujące brzmienie: „b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 tej ustawy , posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b również osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju”.

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 t.j.)

Czytaj także:

"Reverse Charge" a podatek VAT