PytaniePodatnik dysponuje ośmioma domkami letniskowymi, które wynajmuje w okresie sezonu letniego.
Czy może prowadzić działalność gospodarczą w formie karty podatkowej?

Odpowiedź

Opodatkowanie tego rodzaju działalności gospodarczej kartą podatkową jest możliwe. Aby jednak skorzystać z tej formy opodatkowania podatnik musi spełnić określone ustawą warunki.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 23 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d., zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą m.in. opłacać, na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli (która odnosi się m.in. do opodatkowania kartą podatkową usług najmu) – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.

Należy zatem podkreślić, że wynajem nie zawsze może być opodatkowany w formie karty podatkowej – usługi najmu podlegają opodatkowaniu kartą podatkową na warunkach określonych w części XII Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej nr 3 do u.z.p.d. (dalej – część XII tabeli). Zgodnie z zapisem pozycji 4 tej części tabeli, kartą podatkową mogą być opodatkowane usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.

Po pierwsze więc opodatkowaniu kartą podatkową mogą podlegać wyłącznie usługi hotelarskie polegające na wynajmie. Po drugie, przedmiotem takiego wynajmu mogą być wyłącznie pokoje gościnne i domki turystyczne. Po trzecie wreszcie, łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie może przekraczać 12. Co to oznacza?

Usługi hotelarskie

Jak wynika z przytoczonych wyżej regulacji, opodatkowaniu kartą podatkową nie może podlegać zwykły "najem", ale "usługi hotelarskie polegające na wynajmie". Oznacza to, że aby przychody z najmu mogły podlegać opodatkowaniu kartą podatkową, muszą to z jednej strony być usługi najmu, jednak z drugiej strony muszą one spełniać przesłanki usług hotelarskich.
Definicję umowy najmu odnajdziemy w art. 691 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Usługi hotelarskie, to z kolei krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm.).

Jakkolwiek wskazana wyżej definicja usług hotelarskich nawiązuje także do wynajmu m.in. domów, mieszkań, pokoi, to istotny jest w niej jeden dodatkowy element, a mianowicie fakt wskazania na wynajmowanie "krótkotrwałe". Takie powiązanie wynajmu z usługami hotelarskimi w u.z.p.d., przy okazji regulowania kwestii związanych z opodatkowaniem najmu pokoi gościnnych i domków turystycznych kartą podatkową oznacza, że kartą podatkową mogą być opodatkowane tylko i wyłącznie takie usługi najmu, które charakteryzuje element "krótkotrwałości".

Tylko pokoje gościnne i domki turystyczne

Kolejne ograniczenie w zakresie opodatkowania najmu kartą podatkową dotyczy rodzaju wynajmowanych obiektów – z tej formy opodatkowania może korzystać tylko i wyłącznie najem pokoi gościnnych i domków turystycznych. W tym miejscu pojawia się wątpliwość co to znaczy pokój gościnny czy domek turystyczny. Jak się jednak podkreśla w orzecznictwie, do pojęcia tego należy podchodzić w sposób logiczny i literalny – jeżeli pokoje (domki) przeznaczone są do pobytu w nich turystów, a nie na przykład do zabezpieczenia mieszkaniowych celów ich użytkowników, to należy twierdzić, że są to pokoje (domki) turystyczne (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2009 r. IPPB1/415-1159/08-4/AŻ).

Liczba pokoi

Ustawodawca uzależnia także prawo podatnika do opodatkowania najmu kartą podatkową od liczby oferowanych do wynajmu pokoi – aby korzystać z tej formy opodatkowania, łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie może przekraczać 12. Co jednak należy rozumieć pod pojęciem pokoju, skoro ustawodawca wprost tego pojęcia nie definiuje?
Jak zważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 września 2010 r. (III SA/Wa 825/10) "odwołanie się do ściśle językowej wykładni pojęcia "pokój" użytego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie jest prawidłowe (...). W tej sytuacji, uzasadnione jest odwołanie się do funkcjonalnego pojęcia "pokój" użytego w u.z.p.d.o.f. jako "jednostki mieszkaniowej", to jest przyjęcie, iż pod pojęciem "pokój" na gruncie u.z.p.d.o.f. rozumieć należy pomieszczenie wynajmowane jako jedna całość przez podatnika." Stanowisko to potwierdził także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 sierpnia 2012 r. (II FSK 47/11).

W analizowanym przypadku podatnik dysponuje ośmioma domkami letniskowymi. Zakładać należy, że owe domki stanowią właśnie jednostki mieszkaniowe – pomieszczenia wynajmowane jako jedna całość. Zakładać też należy, że domki letniskowe, to domki turystyczne (przeznaczone dla turystów), a ponadto świadczone przez podatnika usługi najmu charakteryzują się elementem "krótkotrwałości" (usługi hotelarskie). Przy takich założeniach, opodatkowanie najmu kartą podatkową jest uprawnione.

Zobacz książkę "Najem nieruchomości a podatki" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego