Jak podkreśla MF, dzięki zmianom w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przede wszystkim wzmocniony zostanie nadzór publiczny nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

Projekt przewiduje też powołanie, w miejsce Komisji Nadzoru Audytowego, Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Będzie to państwowa osoba prawna, która wejdzie w skład sektora finansów publicznych i będzie sprawować nadzór publiczny nad audytem w Polsce (w rozumieniu dyrektywy 2006/43/WE oraz rozporządzenia 537/2014). Ma rozpocząć realizowanie swoich zadań od 1 stycznia 2020 r.

Agencja zostanie wyposażona w nowe narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne. Będzie bezpośrednio kontrolować:

  • badania ustawowe jednostek zainteresowania publicznego (JZP) oraz jednostek niebędących jednostkami zainteresowania publicznego (nie-JZP),
  • inne usługi biegłych rewidentów świadczone dla JZP i nie-JZP, objęte standardami wykonywania zawodu, w tym przede wszystkim usługi związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

Warto przeczytaćNowa agencja będzie sprawdzać biegłych rewidentów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (nr UD 430 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Został on przesłany do uzgodnień, konsultacji społecznych i opiniowania.