Pytanie

Osoba fizyczna była właścicielem części udziałów w nieruchomości (kamienica). W ramach postępowania sądowego (wyrok z 23.05.2014 r., uprawomocnienie 23.05.2014 r.) nabyła 7.01.1989 r. 3/16 udziałów oraz 31.12.2005 r. 3/16 udziałów przedmiotowej kamienicy w ramach zasiedzenia.

Czy z tytułu powyższego zasiedzenia powinna zapłacić podatek?

Informacja o nabyciu w roku 1989 i 2005 wynika z uzasadnienia wyroku sądu okręgowego.

Odpowiedź

Ponieważ nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jest wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn - dalej u.p.s.d., podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W interpretacji indywidualnej z 20 kwietnia 2017 r., 1061-IPTPB2.4511.136.2017.1.KK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia, stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 3 u.p.s.d., nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów